Search form

San Juan 1:18

18Ni iin tóꞌón taꞌon ña̱yuu ko̱ ní xiní ndí káa Ndios, tído iin tóꞌón dini̱ de̱ꞌe na, na̱ ió nduú xíꞌín tatá Ndios, no̱ón kúú na̱ ni̱ kii ni̱ naꞌa̱ ñaá ná noo̱ yo̱.