Search form

San Juan 1:21

21Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón tuku ñaá rá:

―¿Ndá yoo kúú ní, tá dáá? ¿Á profeta Elías kúú ní?

Dá ni̱ kaa na̱:

―Ko̱ó, ko̱ ta̱ꞌón ñaá kúú yuꞌu̱.

―¿Á mií ní kúú profeta, na̱ ni̱ kaa Ndios tandaꞌá ná kasaa̱ noo̱ ndúꞌu̱? ―kaá ra̱.

Dá ni̱ kaa na̱:

―Ko̱ó, ko̱ ta̱ꞌón ñaá kúú yuꞌu̱.