Search form

San Juan 1:25

25ta ni̱ nda̱to̱ꞌón rá Juan, ta kaá tuku ra̱ xíꞌín ná:

―¿Ndiva̱ꞌa dákodo̱ ndúta̱ ní ña̱yuu tá ko̱ kúú ní na̱ kúú Cristo, o profeta Elías o mií profeta ni̱ kaa Ndios tandaꞌá ná kii, tá dáá?