Search form

San Juan 10

Nákani Jesús saꞌa̱ korrá noo̱ ñóꞌo léko

1’Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ta̱a ko̱ kúꞌu chí noo̱ kúú yéꞌé korrá léko, diꞌa ndáo ndodó rá sata̱ korrá ri̱, ro̱ón kúú iin ta̱ kui̱ꞌíná, iin ta̱ kéndava̱ꞌa xíꞌín rí. 2Tído na̱ ko̱kuꞌu chí yéꞌé korrá ri̱, no̱ón kúú na̱ ndáka rí. 3Chi̱ ta̱ ndaá yéꞌé, ro̱ón kúú ra̱ sónó yéꞌé no̱ó na̱ ndáka rí. Ta tái̱ va̱ꞌa do̱ꞌo rí tá káyuꞌú ná kuu̱ iin rá iin rí, dá taó na̱ rí. 4Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ taó xóo na léko mií ná, dá xíonoo na kuaꞌa̱n na̱ noo̱ ri̱, dá tákuei ñaá rí kuaꞌa̱n ri̱, chi̱ náꞌá rí tachi̱ ná. 5Tído iin ña̱yuu tu̱kú o̱ kárkuei taꞌon ñaá rí koꞌo̱n ri̱, diꞌa kuino rí noo̱ ná, dá chi̱ ko̱ náꞌá taꞌon rí tachi̱ ña̱yuu tu̱kú ñoó ―kaá na̱.

6Ta to̱ꞌon yóꞌo ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús xíꞌín ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín ta̱ fariseo, tído ko̱ ní kándaa̱ ini ra̱ ndi dándáki ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱.

Jesús kúú na̱ ndáka va̱ꞌa léko

7Dá ni̱ na̱ndió ko̱o Jesús ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ mií vá yuꞌu̱ kúú yéꞌé korrá noo̱ ñóꞌo léko. 8Ta ndidaá ta̱a ni̱ kii yachi̱ tá ko̱ ñáꞌa̱ kasaa̱ yuꞌu̱, ro̱ón ni̱ sa̱ kuu ta̱ kui̱ꞌíná, ta sa̱ kendava̱ꞌa ra xíꞌín lékoi̱. Tído ko̱ ní taó kuendá taꞌon lékoi̱ no̱ó ni̱ kaꞌa̱n ra̱. 9Ta yuꞌu̱ kúú yéꞌé korrá, ta ndi ndáa mií vá léko ná ku̱ꞌu yéꞌé ñoó, ta kúú ka̱ki va rí. Ta ndu̱ꞌu rí, ta kankuei rí noo̱ káa ita kuíi̱ kasáꞌan rí. 10Tído ta̱ kui̱ꞌíná ñoó ve̱i oon ra noo̱ ñóꞌo rí kiꞌin kuíꞌíná rá ri̱, ta kaꞌání rá ri̱, ta dánaá ra̱ rí. Tído yuꞌu̱ ve̱i, dá ná niꞌi̱ ri̱ ña̱ kataki ri̱, dá ni iin ña̱ꞌa ná o̱ kámani̱ noo̱ ri̱.

11’Yuꞌu̱ kúú na̱ ndáka va̱ꞌa léko, ta iin na̱ va̱ꞌa ndáka léko, no̱ón kúú na̱ ko̱ yu̱ꞌú ki̱ꞌo na mií ná kuu na̱ saꞌa̱ ri̱. 12Tído ta̱ ndáka léko sata̱ yáꞌi, ta̱ ko̱ kúú satoꞌo ri̱, tá xiní ra̱ ve̱i ndigüe̱ꞌí lobo, ta kúú dánkoo ndava̱ꞌa ra léko, ta kúú xíno ra kuaꞌa̱n ra̱ noo̱ ndigüe̱ꞌí lobo ñoó. Dá kásaa̱ ri̱ saꞌání ri̱ dao léko, ta dao ka̱ léko ñoó xíta̱ no̱ó kuaꞌa̱n. 13Ta xíno va ta̱a ñoó noo̱ ndigüe̱ꞌí lobo ñoó, dá chi̱ ko̱ kúú rá mií satoꞌo léko, sata̱ yáꞌi va ndáka ra ri̱, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ saꞌání taꞌon ra mií rá saꞌa̱ ri̱.

14’Tído yuꞌu̱ kúú na̱ ndáka va̱ꞌa lékoi̱, ta náꞌá va̱ꞌa yuꞌu̱ ndi ndáa iin rá iin rí, ta náꞌá va̱ꞌa rí yuꞌu̱, 15táto̱ꞌon ki̱ꞌo náꞌá vá tatá Ndios miíí, ta náꞌá taꞌani yuꞌu̱ tatá Ndios. Sa̱ꞌá ño̱ó naki̱ꞌo yuꞌu̱ miíí ña̱ kía̱n kuui̱ saꞌa̱ lékoi̱. 16Ndéi taꞌani dao ka̱ lékoi̱, táꞌa̱n kirí ko̱ ñóꞌo taꞌon ini korrá yóꞌo. Ta xínñóꞌó taꞌanii kandakai ri̱ kii rí, dá nakiꞌin táꞌan rí xíꞌín léko yóꞌo, dá kía̱n kueídóꞌo taꞌani rí yuꞌu̱. Dá nda̱dá iin tóꞌón vá tuꞌu ná kakuu rí, ta iin tóꞌón ná kakuu na̱ kandaka rí.

17’Sa̱ꞌá ño̱ó kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini tatá Ndios sa̱ꞌí, dá chi̱ koꞌi̱n naki̱ꞌoi miíí ña̱ kía̱n kuui̱, ndiꞌi, dá nandió ko̱oi natakii̱. 18Tído ko̱ íin taꞌon kaꞌání yuꞌu̱ xíꞌín to̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií rá, mií vá yuꞌu̱ naki̱ꞌo miíí ña̱ kía̱n kuui̱. Dá chi̱ ió choon noo̱ ndáꞌa̱ yuꞌu̱ ña̱ kía̱n naki̱ꞌoi miíí kuui̱, ta ió taꞌani choon noo̱ ndáꞌa̱ yuꞌu̱ ña̱ kía̱n natakii̱, ta choon yóꞌo ni̱ na̱tiiin noo̱ tatái̱ ―kaá na̱.

19Ta ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón kuáchi̱ tuku na̱ Israel sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús dión. 20Kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo na ni̱ kaa diꞌa:

―Ña̱ kini va nákaa̱ ini ra̱, ta ndúlóko̱ va ra. ¿Ndiva̱ꞌa seídóꞌo ndó noo̱ káꞌa̱n ra̱?

21Ta ni̱ kaa dao ka̱ na̱:

―Ni iin ta̱ nákaa̱ ña̱ kini o̱ káꞌa̱n dión. ¿Á kándéé iin ta̱a nákaa̱ ña̱ kini ini nduva̱ꞌa ra iin ta̱ ko̱ túu noo̱? ―kaá na̱.

Ko̱ kóni̱ dao na̱ Israel kandísa na Jesús

22Ta ió iin víko̱ ñoo Jerusalén noo̱ kékáꞌano na kuu̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo tuku na veꞌe ño̱ꞌo káꞌano noo̱ ndáꞌa̱ Ndios. Tiempo daá ñóó kíán yoo̱ vi̱xi. 23Ta xíonoo Jesús yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó noo̱ kúú corredor naní Salomón. 24Dá ni̱ na̱taka ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel noo̱ nákaa̱ Jesús, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Ndá oon ví nániꞌi̱ ndée̱ nío̱ ndú kee ní? Tá miía̱n ndaa̱ kúú ní Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá, kasto̱ꞌon ndaa̱ ní xíꞌín nduꞌu̱.

25Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Sa̱ ni̱ kaꞌa̱n vai xíꞌín ndó, tído ko̱ kóni̱ taꞌon ndó kandísa ñaá ndó. Ta ndidaá ña̱ ndato kéei kúú choon ni̱ saꞌanda tatái̱ noo̱í, ta ño̱ó kía̱n náꞌa̱ ndá yoo kúúí. 26Tído ko̱ kándísa taꞌon ñaá ndó, dá chi̱ ko̱ kúú taꞌon ndó lékoi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo sa̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó. 27Dá chi̱ na̱ kúú léko yuꞌu̱ seídóꞌo na noo̱ káꞌi̱n, ta náꞌí ndi ndáa na, ta ndíko̱ na̱ yuꞌu̱, 28ta xíꞌoi ña̱ kataki chíchí ná, ta ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ naá na̱, ta ko̱ íin taꞌon kuu kuio ndaa na̱ noo̱ ndáꞌa̱ yuꞌu̱. 29Ta mií tatái̱ kúú na̱ ni̱ tei na noo̱í, ta no̱ón kúú na̱ kómí choon káꞌano cháá ka̱, ta ni ko̱ íin taꞌon kuu kuio ndaa ña̱yuui̱ noo̱ ndáꞌa̱ tatái̱. 30Dá chi̱ yuꞌu̱ xíꞌín tatái̱, iin tóꞌón vá kúú nduꞌu̱.

31Dá ni̱ tiin tuku ta̱ Israel ñoó yuu̱ kuaꞌa̱n ra̱ chiyúú rá Jesús. 32Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ ndato ni̱ kee yuꞌu̱ noo̱ ndo̱ꞌó ni̱ kee tatái̱. Ta, ¿ndi káa iin ño̱ó ko̱ ní nátaꞌan ini ndo̱, sa̱ꞌá ño̱ó kóni̱ ndo̱ chiyúú ndó yuꞌu̱?

33Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―O̱ du̱ú sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee ní ña̱ ndato kóni̱ ndu̱ chiyúú ñaá ndú, diꞌa sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n ndava̱ꞌa ní saꞌa̱ Ndios, dá chi̱ iin ta̱a oon va kúú ní, tído kée ní mií ní ña̱ kúú ní Ndios.

34Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Á o̱ du̱ú diꞌa kaá Ndios noo̱ ley ió noo̱ ndo̱: “Ni̱ kaꞌi̱n ña̱ kúú ndó ndios”? 35Ta dión ni̱ chi̱naní ná ta̱a ni̱ na̱tiin to̱ꞌon na ñoó ña̱ kúú rá ndios, ta o̱ kúu taꞌon kui̱o kao yó noo̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios. 36Mií Ndios ni̱ ka̱xi yuꞌu̱, ta ni̱ ta̱ndaꞌá ná yuꞌu̱ ve̱ii, sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa kaá ndo̱ ña̱ káꞌa̱n ndava̱ꞌi saꞌa̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kaái̱ ña̱ kúúí de̱ꞌe Ndios? 37Tá ko̱ kée yuꞌu̱ ña̱ náꞌano kée tatái̱, dá kía̱n ná dáꞌa ni kandísa ndó yuꞌu̱. 38Tído tá kéei ña̱, dá kía̱n kandísa ndó ña̱ kéei, va̱ꞌará ko̱ kándísa ndó mií yuꞌu̱. Dá chi̱ tá kandísa ndó ña̱ kéei, dá kía̱n kasandaá ndo̱ kandaa̱ ini ndo̱, ta kasandaá ndo̱ kandísa ndó ña̱ ió tatá Ndios xíꞌíi̱n, ta iói̱ xíꞌín ná ―kaá na̱.

39Dá ni̱ kaꞌán tuku ra tiin ñaá rá, tído ni̱ ka̱ndeé vá ná ni̱ taó xóo na mií ná noo̱ ndáꞌa̱ rá.

40Dá ni̱ kee tuku na kuaꞌa̱n na̱ iin ka̱ xoo yu̱ta Jordán no̱ó ni̱ ka̱sáꞌá Juan sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu. Ta ñoó ni̱ ka̱ndo̱o na ni̱ sa̱ io tóo na. 41Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ na̱taka noo̱ nákaa̱ na̱, ta kaá na̱ ndátóꞌón ná:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti ni iin tóꞌón ña̱ náꞌano ko̱ ní kée Juan, tído ndidaá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ sa̱ꞌá ta̱a yóꞌo kíán ña̱ ndaa̱ ―kaá na̱.

42Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ ka̱ndísa Jesús noo̱ nákaa̱ na̱ ñoó.