Search form

San Juan 10:38

38Tído tá kéei ña̱, dá kía̱n kandísa ndó ña̱ kéei, va̱ꞌará ko̱ kándísa ndó mií yuꞌu̱. Dá chi̱ tá kandísa ndó ña̱ kéei, dá kía̱n kasandaá ndo̱ kandaa̱ ini ndo̱, ta kasandaá ndo̱ kandísa ndó ña̱ ió tatá Ndios xíꞌíi̱n, ta iói̱ xíꞌín ná ―kaá na̱.