Search form

San Juan 11

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xiꞌi̱ iin ta̱a naní Lázaro

1Ió iin ta̱a kúꞌu̱ naní Lázaro, ta kúú rá iin ta̱ ñoo Betania, ta ñoo ñoó ndéi ki̱ꞌo ra María xíꞌín Marta. 2Ta María, ñá kúú ki̱ꞌo Lázaro ñoó kúú ñá ni̱ kuei kirá támi sáꞌa̱n sata̱ sáꞌa̱ satoꞌo yo̱ Jesús, ta ni̱ na̱dáyaaán saꞌa̱ ná xíꞌín idí dini̱a̱n. 3Ta miíán xíꞌín kuꞌa̱n ni̱ ta̱ndaꞌá choon ni̱ saꞌa̱n noo̱ nákaa̱ Jesús, ta kaáa̱n xíꞌín ná: “Tatá, kúꞌu̱ kaꞌí va na̱ kúꞌu̱ ini ní saꞌa̱.”

4Dá tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini Jesús, dá ni̱ kaa na̱:

―O̱ du̱ú taꞌon kueꞌe̱ kuu ra̱ kíán, miía̱n ndaa̱ kúꞌu̱ ra̱, dá ná natiin Ndios ña̱ñóꞌó saꞌa̱ rá, ta ná natiin taꞌani na̱ kúú de̱ꞌe Ndios ña̱ñóꞌó kee kueꞌe̱ ndóꞌo ra ―kaá na̱.

5Ta kúꞌu̱ ini Jesús saꞌa̱ Marta, xíꞌín saꞌa̱ kuꞌu̱ lóꞌa̱n, xíꞌín saꞌa̱ Lázaro, ki̱ꞌoán. 6Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini na̱ ña̱ kúꞌu̱ Lázaro, dá ni̱ ka̱ndo̱o na ni̱ sa̱ io na̱ uu̱ ka̱ kuu̱ noo̱ nákaa̱ na̱ ñoó. 7Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―Kóꞌo̱ tuku yó chí kuendá Judea diꞌa viti.

8Dá ni̱ kaa ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó:

―Maestro, ta o̱ du̱ú ni̱ kaꞌán ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel ña̱ chiyúú rá mií ní. Sa̱ꞌá ño̱ó ¿ndiva̱ꞌa koꞌo̱n tuku yó ñoó?

9Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Á du̱ú uxi̱ uu̱ hora tóo̱n ndi̱ndii? Sa̱ꞌá ño̱ó na̱ xíonoo nduú, ko̱ káchiꞌi sáꞌá taꞌon na, chi̱ ndato tóo̱n noo̱ ná kée ndi̱ndii. 10Tído na̱ xíonoo sa̱kuaá káchiꞌi sáꞌá ná, dá chi̱ ko̱ tóo̱n noo̱ ná.

11Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kídi̱ va amigo yo̱ Lázaro, tído koꞌi̱n dándótoi ra̱.

12Dá ni̱ kaa ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―Tatá, tá kídi̱ ra̱, dá kía̱n nduva̱ꞌa ra.

13Tído to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Jesús kía̱n kóni̱ kaa ña̱ ni̱ xiꞌi̱ va Lázaro, tído kídi̱ ndisa va ra ni̱ kaꞌán ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoó. 14Dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon na ndi kóni̱ kaa ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱, ta kaá na̱:

―Sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va Lázaro, 15ta kádii̱ nda̱ꞌo inii̱ ña̱ ko̱ ní sá iói̱ veꞌe ra tá ni̱ xiꞌi̱ ra̱, dá kía̱n ná kandeé cháá ka̱ ini ndo̱ yuꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ koꞌi̱n keei xíꞌín rá. Kóꞌo̱ kande̱ꞌá ra̱ ―kaá na̱.

16Dá ni̱ kaa Tomás, ta̱ káꞌa̱n xíꞌín ná Dídimo, xíꞌín dao ka̱ ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús:

―Kóꞌo̱ taꞌani yó, dá ná kuu nduú yo̱ xíꞌín ná ―kaá ra̱.

Kaá Jesús ña̱ kúú ná na̱ dánátaki ña̱yuu ni̱ xiꞌi̱, ta xíꞌo na ña̱ kataki chíchí ná

17Tá ni̱ ku̱yati Jesús ñoo ñoó, dá ni̱ ka̱ndaa̱ ini na̱ ña̱ sa̱ io komi̱ kuu̱ nákaa̱ yikí ko̱ño Lázaro ni̱ ndu̱xian ini káo̱. 18Ta yati va néꞌe táꞌan ñoo Betania ñoó xíꞌín ñoo Jerusalén, ta kíán táto̱ꞌon oni̱ kilómetro. 19Sa̱ꞌá ño̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ ñoo Jerusalén ni̱ ka̱sáa̱ kandei tóo na xíꞌín Marta xíꞌín María, dá ki̱ꞌo na ta̱ndeé iní noo̱a̱n sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xiꞌi̱ ki̱ꞌoán.

20Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini Marta ña̱ ve̱i Jesús, dá ni̱ keeán kuaꞌa̱n niꞌi̱ ñaáán, tído ni̱ ka̱ndo̱o va María ióa̱n veꞌe. 21Tá ni̱ na̱kiꞌin táꞌan Marta xíꞌín Jesús no̱ó ve̱i na ñoó, dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Tatá, tá ní sá io ní yóꞌo, o̱ ku̱ú taꞌon ki̱ꞌo lóꞌi̱, ní kúu. 22Tído náꞌá taꞌani yuꞌu̱ ña̱ ndi ndáa mií vá ña̱ꞌa ná kaka̱ ní noo̱ Ndios, ta kúú ki̱ꞌo va naa̱n noo̱ ní.

23Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Nataki va ki̱ꞌón.

24Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Sa̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ña̱ nataki xi̱ tá ná kasandaá kuu̱ nataki na̱ ni̱ xiꞌi̱ tein kuu̱ noo̱ ndíꞌi.

25Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Yuꞌu̱ kúú na̱ dánátaki ña̱yuu ni̱ xiꞌi̱, ta ki̱ꞌoi ña̱ kataki chíchí ná. Ta ndi ndáa miíó na̱ kándéé iní ñaá, koni na̱ kataki chíchí ná, va̱ꞌará ni̱ xiꞌi̱ na̱. 26Ta ndi ndáa mií na̱ kándéé iní na̱ yuꞌu̱ xía̱n nani ndéi takí na̱, ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ ku̱ú na̱. ¿Á kándísón ña̱ dión kíán?

27Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Jaa̱n, tatá. Kándísa yuꞌu̱ ña̱ mií ní kúú Cristo, na̱ kúú de̱ꞌe Ndios, chi̱ kúú ní na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios ni̱ ka̱sáa̱ ñayuú yóꞌo dáka̱ki ñaá ―kaáa̱n.

Ndéíꞌi̱ Jesús yati yúꞌu̱ káo̱ noo̱ nákaa̱ yikí ko̱ño Lázaro

28Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n dión, dá ni̱ keeán kuaꞌa̱n kuakaán kuꞌa̱n María ñoó. Tá ni̱ saa̱a̱n, dá ni̱ kaꞌa̱n kayáa̱n xíꞌín María:

―Ve̱i maestro yo̱, ta kána na yo̱ꞌó.

29Dá tá ni̱ seídóꞌo María to̱ꞌon yóꞌo, ta kúú kaon nda̱ꞌo ni̱ na̱kuíi̱n ndichia̱n, kúú ni̱ keeán kuaꞌa̱n niꞌa̱n Jesús. 30Ta ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon ku̱ꞌu Jesús ñoo ñoó, chi̱ ió i̱í vá ná noo̱ ni̱ na̱kiꞌin táꞌan Marta xíꞌín ná. 31Dá tá ni̱ xini na̱ ñoo Jerusalén, na̱ ndéi xíꞌo ta̱ndeé iní noo̱ María, ña̱ kaon nda̱ꞌo ni̱ nda̱kuíi̱n ndichia̱n ni̱ ketaán kuaꞌa̱n, dá ni̱ kee na tákuei ñaá ná kuaꞌa̱n na̱, ta kaá na̱:

―Miía̱n kuaꞌa̱n xi̱ ndeiꞌi̱ xi̱ yúꞌu̱ káo̱ no̱ó ni̱ ndu̱xi ki̱ꞌo xi ―kaá na̱.

32Tá ni̱ saa̱ María noo̱ íin Jesús, dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tíán noo̱ sáꞌa̱ ná, ta kaáa̱n:

―Satoꞌi̱, tá ní sá io ní yóꞌo, o̱ ku̱ú taꞌon ki̱ꞌo lóꞌi̱, ní kúu.

33Tá ni̱ xini Jesús ña̱ ndaꞌí nda̱ꞌo ndéíꞌi̱ ña̱, ta ndéíꞌi̱ taꞌani na̱ ñoo Jerusalén néꞌe táꞌan xíꞌán ni̱ ka̱sáa̱a̱n, ñoó, dá ni̱ kixia̱n ni̱ ku̱ndaꞌí ini na̱, ta nda̱ nío̱ ná ni̱ taꞌuꞌu̱, xiní na̱. 34Dá ni̱ kaa na̱:

―¿Ndeí ni̱ chi̱káa̱ ndo̱ yikí ko̱ño xi̱?

Dá ni̱ kaaa̱n:

―Tatá, nakíi̱ ní, kóꞌo̱ kande̱ꞌá noo̱ nákaa̱ xi̱ ―kaáa̱n.

35Dá ni̱ ndeiꞌi̱ Jesús. 36Dá ni̱ kaa na̱ ñoo Jerusalén:

―Kande̱ꞌé ndó. Ndeé ka̱ vía̱n ni̱ sa̱ kúꞌu̱ ini ta̱a káa saꞌa̱ Lázaro.

37Dá ni̱ kaa dao ka̱ na̱:

―Ni̱ ka̱ndeé ta̱a káa ni̱ ndu̱va̱ꞌa ra ta̱a ko̱ túu noo̱ ñoó. Ta, ¿ndiva̱ꞌa ko̱ ní kándeé rá xíꞌín Lázaro, dá ná o̱ ku̱ú ra̱, ní kúu? ―kaá na̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱nátaki Jesús Lázaro

38Kúú ni̱ kixi tukua̱n ni̱ ku̱ndaꞌí ini Jesús tá ni̱ saa̱ na̱ noo̱ nákaa̱ yikí ko̱ño Lázaro. Ta kíán ini iin káo̱, ta ndadí iin yuu̱ káꞌano yéꞌán. 39Dá ni̱ kaa Jesús:

―Di̱tá ndó yuu̱ káa viti.

Dá ni̱ kaa Marta, ñá kúú ki̱ꞌo lóꞌo̱ ndi̱i ñoó, xíꞌín ná:

―Tatá, ná dáꞌa ni, dá chi̱ sa̱ kini nda̱ꞌo sáꞌa̱n díko̱, dá chi̱ sa̱ komi̱ ví kuu̱ kíán.

40Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―¿Á du̱ú ni̱ kaꞌi̱n xíꞌón ña̱ tá miía̱n ndaa̱ kándéé inóo̱n yuꞌu̱, dá kono̱n kee Ndios iin ña̱ ndato?

41Dá ni̱ di̱tá rá yuu̱ ndadí yéꞌé káo̱ noo̱ nákaa̱ ndi̱i ñoó. Dá ni̱ na̱nde̱ꞌé Jesús chí induú, dá ni̱ kaa na̱:

―Tatá, ndivéꞌe ní, dá chi̱ ni̱ seídóꞌo ní ña̱ ni̱ xika̱i̱ noo̱ ní. 42Ta daá kuití vá seídóꞌo ní ña̱ xíka̱i̱ noo̱ ní, tído ni̱ kaꞌi̱n dión, dá ná kueídóꞌo ndidaá táꞌa̱n ña̱yuu ndíta yóꞌo, dá ná kandísa na ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti mií ní ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii.

43Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión xíꞌín Ndios, kúú ni̱ ka̱yuꞌú ná:

―Lázaro, kuaꞌán keta sata̱ véꞌe.

44Ta kúú ni̱ keta ta̱a ni̱ xiꞌi̱ ñoó, ta ni̱ kao̱ noo iin táꞌí dáꞌo̱n ndáꞌa̱ rá xíꞌín saꞌa̱ rá ndíko̱a̱n. Ta ni̱ kao̱ noo iin ka̱ táꞌí dáꞌo̱n ndadía̱n noo̱ rá. Dá ni̱ kaa Jesús:

―Ndaxí ndó ra̱, dá ná yaa̱ ra̱ koꞌo̱n ra̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ nda̱tóꞌón kueꞌé ta̱ néꞌe choon ña̱ kaꞌání rá Jesús

45Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ ñoo Jerusalén, táꞌa̱n na̱ ni̱ kii ni̱ xi̱ꞌo ta̱ndeé iní noo̱ María, ni̱ xini ña̱ ni̱ kee Jesús, ta ni̱ ka̱ndísa ñaá ná. 46Tído dao ka̱ na̱ ni̱ saꞌa̱n noo̱ ndéi ta̱ fariseo, ta ni̱ na̱kani na sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Jesús. 47Dá ni̱ da̱taká ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ fariseo ndidaá ka̱ ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―¿Ndi koo keeá viti? Chi̱ sa̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ náꞌano kée ta̱a ñoó. 48Tá ná konó yó noo̱ rá kanoo ni ra, dá kía̱n ndidaá ña̱yuu kandísa ñaá. Ndiꞌi, dá ndakuei ta̱ néꞌe choon romano, ta dáko̱on ndiꞌi ra veꞌe ño̱ꞌo ii̱ yo̱, ta dánaá ra̱ ñoo yo̱.

49Dá ni̱ kaa Caifás, ta̱ kúú duti̱ kúú no̱ó kuia̱ dáá ñóó:

―Xi̱xi nda̱ꞌo ndó, nda̱ni. 50¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ va̱ꞌa ka̱a̱n ná kuu iin ta̱a noo̱ ndidaá na̱ ñoo yo̱ o̱ du̱ú ka̱a̱n naá ndíꞌi na̱ ñoo yo̱? ―kaá ra̱.

51Ta to̱ꞌon yóꞌo ko̱ ní kíi ña̱xintóni̱ mií rá. Dión ni̱ kaꞌa̱n ra̱, chi̱ sa̱ꞌá ña̱ kúú rá duti̱ kúú no̱ó kuia̱ dáá, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xi̱ꞌo Ndios to̱ꞌon yóꞌo noo̱ rá ña̱ kánian kuu Jesús sa̱ꞌá na̱ ñoo Israel. 52Ta o̱ du̱ú sa̱va̱ꞌa sa̱ꞌá na̱ ñoo Israel kuu na̱, kuu taꞌani na saꞌa̱ ndidaá ka̱ ña̱yuu Ndios ni̱ xita̱ noo ndéi dao ka̱ xíán, dá nduu na iin tóꞌón ñoo. 53Ta nda̱ kuu̱ dáá ñóó ni̱ ka̱ndo̱o ra ña̱ kaꞌání rá Jesús.

54Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní xíonoo túu ka̱ Jesús no̱ó ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel. Diꞌa ni̱ kuxíká ná kuaꞌa̱n na̱, ta ni̱ saa̱ na̱ iin ñoo naní Efraín noo̱ néꞌe táꞌan yati xíꞌín no̱ñóꞌo̱ i̱chí. Ñoó ni̱ sa̱ io na̱ xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná. 55Ta sa̱ yati va koo víko̱ pascua ña̱ kékáꞌano na̱ Israel. Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ndéi ñoo ñóꞌo yati ñoó ni̱ xi̱nkuei ñoo Jerusalén tá ko̱ ñáꞌa̱ kasáꞌá víko̱ ñoó, dá nduvii ná mií ná noo̱ Ndios. 56Ta xíonoo ña̱yuu ñoó nándukú ná Jesús. Ta noo̱ kúú yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó ndáto̱ꞌón táꞌan mií ná saꞌa̱ Jesús:

―¿Ndi káꞌán ndó? ¿Á kii ta̱a ñoó víko̱ o ko̱ó? ―kaá na̱.

57Ta ni̱ saꞌanda ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ fariseo choon ña̱ ndi ndáa mií ña̱yuu ni̱ ka̱ndaa̱ ini ndeí xíonoo Jesús, ná naki̱ꞌo na kuendá noo̱ rá, dá ná koꞌo̱n ra̱ tiin ñaá rá, kaá ra̱.