Search form

San Juan 11:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xiꞌi̱ iin ta̱a naní Lázaro

1Ió iin ta̱a kúꞌu̱ naní Lázaro, ta kúú rá iin ta̱ ñoo Betania, ta ñoo ñoó ndéi ki̱ꞌo ra María xíꞌín Marta.