Search form

San Juan 11:37

37Dá ni̱ kaa dao ka̱ na̱:

―Ni̱ ka̱ndeé ta̱a káa ni̱ ndu̱va̱ꞌa ra ta̱a ko̱ túu noo̱ ñoó. Ta, ¿ndiva̱ꞌa ko̱ ní kándeé rá xíꞌín Lázaro, dá ná o̱ ku̱ú ra̱, ní kúu? ―kaá na̱.