Search form

San Juan 11:45

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ nda̱tóꞌón kueꞌé ta̱ néꞌe choon ña̱ kaꞌání rá Jesús

45Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ ñoo Jerusalén, táꞌa̱n na̱ ni̱ kii ni̱ xi̱ꞌo ta̱ndeé iní noo̱ María, ni̱ xini ña̱ ni̱ kee Jesús, ta ni̱ ka̱ndísa ñaá ná.