Search form

San Juan 11:9

9Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Á du̱ú uxi̱ uu̱ hora tóo̱n ndi̱ndii? Sa̱ꞌá ño̱ó na̱ xíonoo nduú, ko̱ káchiꞌi sáꞌá taꞌon na, chi̱ ndato tóo̱n noo̱ ná kée ndi̱ndii.