Search form

San Juan 12:19

19Ta ndaꞌí va ndátóꞌón táꞌan ta̱ fariseo ndíta ra, ta kaá ra̱:

―Nde̱ꞌé rá. O̱ kándeé taꞌon yó kadi yo̱ noo̱ ta̱a káa. Chi̱ kande̱ꞌé ndó, ki̱ꞌo dión ví kua̱ꞌá ña̱yuu tákuei kuaꞌa̱n sata̱ rá ―kaá ra̱.