Search form

San Juan 12:28

28Tatá Ndios, naꞌa̱ ní choon káꞌano kómí ní no̱ó ña̱yuu yóꞌo.

Dá tái̱ ni̱ kaꞌa̱n Ndios nda̱ induú:

―Sa̱ ni̱ naꞌi̱ choon káꞌano kómíí, ta koꞌo̱n tukui naꞌi̱ ñá iin ka̱ ndée̱.