Search form

San Juan 12:34

34Dá ni̱ kaa ña̱yuu ñoó:

―Kándaa̱ ini ndu̱ ña̱ káꞌa̱n ley ña̱ ni kuu̱ ta̱ꞌón o̱ ku̱ú na̱ kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá. Sa̱ꞌá ño̱ó ¿ndiva̱ꞌa káꞌa̱n mií ní ña̱ kánian ndaneꞌe ra iin ra̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo? ¿Ndá yoo kúú ra̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, tá dáá?