Search form

San Juan 12:38

38Dión, dá ni̱ xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ taa profeta Isaías, dá chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱:

Satoꞌi̱, ¿ndá yoo ví ni̱ ka̱ndísa to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ ndu̱ noo̱ ná?

Ta, ¿ndá yoo ni̱ na̱koni choon káꞌano ió noo̱ ndáꞌa̱ ní?