Search form

San Juan 12:40

40Ni̱ sadi Ndios no̱ó ña̱yuu ñoó, ta ni̱ ndekáxí ná nío̱ ná,

dá ná o̱ ko̱ní na̱ xíꞌín noo̱ ná, ta ni ná o̱ kándaa̱ ini na̱,

dá ná dáꞌa ni nandió kuéi na noo̱ Ndios, ta ná dáꞌa ni nduva̱ꞌa na.