Search form

San Juan 13:21

Kásto̱ꞌon Jesús ña̱ Judas kúú ra̱ naki̱ꞌo ñaá noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ xiní uꞌu̱ ñaá

21Ta ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n Jesús dión, dá ni̱ kixia̱n ni̱ kutúú ini na̱ xiní na̱, dá ni̱ kaa na̱:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ iin káa mií vá ndoꞌó koꞌo̱n naki̱ꞌo yuꞌu̱ noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ xiní uꞌu̱ ñaá ―kaá na̱.