Search form

San Juan 13:36

Yóꞌo ni̱ kaꞌa̱n Jesús ña̱ ndata̱ Pedro saꞌa̱ ná

36Dá ni̱ kaa Simón Pedro xíꞌín ná:

―Tatá, ¿ndeí kúú noo̱ koꞌo̱n ní?

Dá ni̱ kaa na̱:

―No̱ó koꞌo̱n yuꞌu̱, o̱ kúu taꞌon koꞌo̱n yo̱ꞌó xíꞌín yuꞌu̱ viti. Tído cháá ka̱ noo̱, dá karkaaón yuꞌu̱ saa̱o̱n.