Search form

San Juan 14

Jesús kúú íchi̱ saa̱ noo̱ ió Ndios

1’Ta o̱ sa̱ kútúú ini ndo̱. Kandeé iní ndo̱ Ndios, ta kandeé taꞌani iní ndo̱ yuꞌu̱. 2Ió nda̱ꞌo noo̱ kandei ndó veꞌe tatái̱. Tá o̱ du̱ú dión kíán, o̱ kásto̱ꞌon taꞌoin xíꞌín ndó. Ta viti koꞌi̱n kenduui̱ noo̱ kandei ndó. 3Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ saꞌi̱n ni̱ kenduui̱ noo̱ kandei ndó, dá kixi tukui nakuakai ndo̱ꞌó kandakai koꞌi̱n, dá kía̱n noo̱ kooi, ñoó kandei taꞌani ndó. 4Sa̱ náꞌá vá ndó no̱ó koꞌi̱n, ta sa̱ náꞌá taꞌani ndó íchi̱.

5Dá ni̱ kaa Tomás:

―Tatá, ko̱ náꞌá taꞌon nduꞌu̱ ndeí koꞌo̱n ní, sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndi kee nduꞌu̱ kandaa̱ ini ndu̱ ndi káa íchi̱ saa̱ ndu̱?

6Dá ni̱ kaa Jesús:

―Yuꞌu̱ kúú íchi̱, ta yuꞌu̱ kúú na̱ ndaa̱, ta yuꞌu̱ kúú na̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí ña̱yuu. Ta ni iin tóꞌón ña̱yuu o̱ kúu kasandaá noo̱ Ndios tá ko̱ véi na xíꞌín yuꞌu̱. 7Tá náꞌá ndó yuꞌu̱, dá kía̱n nda̱ tatái̱ náꞌá ndó. Ta nda̱ kuu̱ víti ni̱ kasa̱ndaá ndo̱ náꞌá ndó na̱, ta ni̱ xini ndo̱ ná.

8Dá ni̱ kaa Felipe xíꞌín ná:

―Tatá, naꞌa̱ túu ní tatá Ndios noo̱ ndúꞌu̱, ta kúú sa̱ nataꞌan va ini ndu̱.

9Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Sa̱ ki̱ꞌo dión ví naꞌá xíonoo yuꞌu̱ xíꞌín ndoꞌó, ta ¿á ko̱ náꞌá ii̱ ví ñaá yoꞌó, Felipe? Tá ndéꞌé ndó yuꞌu̱, dá kía̱n nda̱ tatái̱ Ndios ndéꞌé ndó. Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa káꞌa̱n yo̱ꞌó: “Naꞌa̱ túu ní tatá Ndios noo̱ ndúꞌu̱”? 10¿Á ko̱ kándísa taꞌon yoꞌó ña̱ iin kúú vá yuꞌu̱ xíꞌín tatá Ndios, ta iin kúú vá ná xíꞌín yuꞌu̱? To̱ꞌon káꞌa̱n yuꞌu̱, ko̱ kúúán ña̱ kóni̱ miíi̱, ña̱ kóni̱ tatá Ndios va káꞌi̱n, dá chi̱ no̱ón kúú na̱ ió xíꞌíín, ta mií ná kúú na̱ kée ña̱ ndato kéei. 11Kánian kandísa ndó ña̱ iin kúú vá yuꞌu̱ xíꞌín tatá Ndios, ta iin kúú vá ná xíꞌín yuꞌu̱. Tído tá ko̱ kándísa ndó xíꞌín to̱ꞌon káꞌi̱n ña̱ dión kíán, dá kía̱n kandísa ndóa̱n no̱ó ña̱ náꞌano kéei.

12’Ta miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá ná kandeé iní ndo̱ yuꞌu̱, dá kía̱n koni taꞌani ndó kee ndó ña̱ kée yuꞌu̱. Ta náꞌano cháá ka̱ ví ña̱ꞌa kee ndó, dá chi̱ noꞌi̱ kooi díi̱n tatái̱ Ndios. 13Ta ndidaá ña̱ ná kaka̱ ndo̱ noo̱ tatá Ndios xíꞌín kuu̱ yúꞌu̱, koꞌi̱n keei ña̱ xíka̱ ndo̱, dá ná natiin tatá Ndios ña̱ñóꞌó kee yuꞌu̱, na̱ kúú de̱ꞌe na. 14Sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa mií vá ña̱ꞌa ná kaka̱ ndo̱ xíꞌín kuu̱ yúꞌu̱, miía̱n ndaa̱ keei ña̱.

Kaá Jesús ña̱ tandaꞌá ná Espíritu ii̱ Ndios kasaa̱ na̱ chindeé ñaá

15’Tá miía̱n ndaa̱ kóni̱ ndo̱ yuꞌu̱, dá kía̱n kueídóꞌo ndó choon saꞌándái̱. 16Ta koꞌi̱n kueí ndaꞌávíi̱ noo̱ tatá Ndios, dá ná tandaꞌá ná iin na̱ kii chindeé ndoꞌó, dá ná koo chíchí ná xíꞌín ndó. 17Ta no̱ón kúú Espíritu ii̱, na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ Ndios. Ta o̱ kúu taꞌon natiin ñaá na̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo, dá chi̱ o̱ kúu koni ñaá ná xíꞌín noo̱ ná, ta o̱ kúu kanaꞌá ñaá ná. Tído ndoꞌó, náꞌá ndó na̱, dá chi̱ ió na̱ xíꞌín ndó, ta koo na nío̱ ndo̱.

18’Ta o̱ dánkoo ndaꞌí taꞌon yuꞌu̱ ndo̱ꞌó, dá chi̱ nandió ko̱o tukui kasaa̱i̱ nakiꞌin ndó. 19Ta nda̱dá cháá vá, ta kúú o̱ ko̱ní ka̱ dao ka̱ ña̱yuu yuꞌu̱. Tído ndoꞌó, koni ii̱ va ndó yuꞌu̱. Dá chi̱ sa̱ꞌá ña̱ takí kuií yuꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó kataki kuií taꞌani ndoꞌó. 20Tá ná kasandaá kuu̱ dáá ñóó, dá katóni̱ ini ndo̱ ña̱ iin kúú vá yuꞌu̱ xíꞌín tatái̱ Ndios. Dión taꞌani ndoꞌó, iin kúú ndó xíꞌín yuꞌu̱, ta iin kúú yuꞌu̱ xíꞌín ndoꞌó. 21Ta ndidaá na̱ natiin va̱ꞌa choon saꞌándái̱, ta seídóꞌo na ña̱, no̱ón kúú na̱ kóni̱ ndisa ñaá. Ta ndidaá na̱ kóni̱ ñaá, kúꞌu̱ ini tatái̱ Ndios saꞌa̱ ná, ta kúꞌu̱ taꞌani ini yuꞌu̱ saꞌa̱ ná, ta naꞌi̱ miíí noo̱ ná ―kaá Jesús.

22Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Judas (tído o̱ du̱ú Judas Iscariote), dá kaá ra̱:

―Tatá, ¿ndiva̱ꞌa naꞌa̱ ní mií ní noo̱ ndúꞌu̱, ta o̱ du̱ú no̱ó na̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo?

23Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta ndi ndáa na̱ kóni̱ yuꞌu̱ xíꞌín ndinoꞌo ini na̱, no̱ón kúú na̱ natiin va̱ꞌa to̱ꞌon káꞌi̱n, ta kuꞌu̱ ini tatái̱ Ndios saꞌa̱ ná, ta kasaa̱ yuꞌu̱ xíꞌín tatái̱ Ndios kandei ndu xíꞌín ná. 24Ta ndí ndáa na̱ ko̱ kóni̱ yuꞌu̱ xíꞌín ndinoꞌo ini na̱, no̱ón kúú na̱ ko̱ nátiin va̱ꞌa to̱ꞌon káꞌi̱n. Tído to̱ꞌon ni̱ seídóꞌo ndó ni̱ kaꞌi̱n, o̱ du̱ú ta̱ꞌón to̱ꞌon miíí kíán. To̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo tatá Ndios, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, kíán.

25’Ndidaá to̱ꞌon yóꞌo káꞌi̱n xía̱n nani iói̱ xíꞌín ndó. 26Tído tá ná kasaa̱ na̱ chindeé ndoꞌó, na̱ kúú Espíritu ii̱, na̱ tandaꞌá tatá Ndios kasaa̱ kuendá miíi̱, no̱ón ví kúú na̱ dánaꞌa̱ ndiꞌi saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó, ta dándusaa̱ ini na̱ ndoꞌó saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ kaꞌi̱n.

27’Ta koꞌi̱n ki̱ꞌoi ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱, chi̱ koꞌi̱n ki̱ꞌoi ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ió va̱ꞌa ini miíí. Ta o̱ kándeé taꞌon ña̱ꞌa ió ñayuú yóꞌo ki̱ꞌoan ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo xíꞌo yuꞌu̱ ña̱ noo̱ ndo̱. Ta ná dáꞌa ni kutúú ini ndo̱, ta ná dáꞌa ni yu̱ꞌú ndo̱. 28Sa̱ ni̱ seídóꞌo ndó ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ miía̱n koꞌi̱n, tído kasaa̱ tuku va yuꞌu̱ nakiꞌin táꞌin xíꞌín ndó. Tá miía̱n ndaa̱ ndisa kóni̱ ndo̱ yuꞌu̱, dá kía̱n kánian kadii̱ ini ndo̱, chi̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ koꞌi̱n noo̱ tatái̱, ta mií ná kúú na̱ káꞌano cháá ka̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱. 29Viti kásto̱ꞌin xíꞌín ndó ña̱ dión koo, va̱ꞌará ko̱ ñáꞌa̱ kooan, dá tá ni̱ kuu dión, dá kandísa ndó ña̱ ni̱ kaꞌi̱n.

30’Cháá dión vá kaꞌi̱n xíꞌín ndó, chi̱ sa̱ ve̱i va ña̱ uꞌu̱, ña̱ saꞌándá choon ñayuú yóꞌo, ta ni iin ña̱ꞌa o̱ kándeéán keean xíꞌíín. 31Tído koꞌo̱n yuꞌu̱ keei táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ saꞌanda tatá Ndios choon noo̱í, dá ná kandaa̱ ini ndidaá ña̱yuu ña̱ kóni̱ yuꞌu̱ Ndios. Ndakuei ndó, ná koꞌo̱.