Search form

San Juan 14:11

11Kánian kandísa ndó ña̱ iin kúú vá yuꞌu̱ xíꞌín tatá Ndios, ta iin kúú vá ná xíꞌín yuꞌu̱. Tído tá ko̱ kándísa ndó xíꞌín to̱ꞌon káꞌi̱n ña̱ dión kíán, dá kía̱n kandísa ndóa̱n no̱ó ña̱ náꞌano kéei.