Search form

San Juan 14:26

26Tído tá ná kasaa̱ na̱ chindeé ndoꞌó, na̱ kúú Espíritu ii̱, na̱ tandaꞌá tatá Ndios kasaa̱ kuendá miíi̱, no̱ón ví kúú na̱ dánaꞌa̱ ndiꞌi saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó, ta dándusaa̱ ini na̱ ndoꞌó saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ kaꞌi̱n.