Search form

San Juan 14:9

9Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Sa̱ ki̱ꞌo dión ví naꞌá xíonoo yuꞌu̱ xíꞌín ndoꞌó, ta ¿á ko̱ náꞌá ii̱ ví ñaá yoꞌó, Felipe? Tá ndéꞌé ndó yuꞌu̱, dá kía̱n nda̱ tatái̱ Ndios ndéꞌé ndó. Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa káꞌa̱n yo̱ꞌó: “Naꞌa̱ túu ní tatá Ndios noo̱ ndúꞌu̱”?