Search form

San Juan 15

Jesús kúú yíto̱ uva ndisa

1’Yuꞌu̱ kúú yitó uva ndisa, ta tatái̱ Ndios kúú na̱ xíto rá. 2Ta ndidaá ndáꞌa̱ ra̱, ña̱ ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi, kaꞌanda na̱ ñá. Ta ndidaá ndáꞌa̱ ra̱ xíꞌo kui̱ꞌi, nduvii ná ña̱, dá ná ki̱ꞌo cháá ka̱a̱n kui̱ꞌi. 3Dá ri ndoꞌó, sa̱ ni̱ ndu̱vii vá ndó ni̱ kee to̱ꞌon ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó. 4Daá koo ini ndo̱ kaneꞌe táꞌan toon ndó xíꞌín yuꞌu̱, dá kaneꞌe táꞌan yuꞌu̱ xíꞌín ndoꞌó. Dá chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo ndáꞌa̱ yitó uva, o̱ kúu taꞌon ki̱ꞌo miíán kui̱ꞌi tá ko̱ néꞌe táꞌan xíꞌín yíto̱án, ki̱ꞌo dión taꞌani o̱ kúu taꞌon kee ndó ña̱ kóni̱ Ndios tá ko̱ néꞌe táꞌan toon ndó xíꞌín yuꞌu̱.

5’Yuꞌu̱ kúú yitó uva, ta ndoꞌó kúú ndáꞌí. Sa̱ꞌá ño̱ó tá néꞌe táꞌan toon ndó xíꞌín yuꞌu̱, ta néꞌe táꞌan yuꞌu̱ xíꞌín ndó, dá ki̱ꞌo nda̱ꞌo ndó kui̱ꞌi noo̱ Ndios. Dá chi̱ tá ko̱ néꞌe táꞌan toon ndó xíꞌín yuꞌu̱, ni ña̱ꞌa o̱ kándeé ndó kee ndó. 6Na̱ ko̱ néꞌe táꞌan toon xíꞌín yuꞌu̱, taó xóo ñaá tatái̱ táto̱ꞌon kée na xíꞌín ndáꞌa̱ yitó uva, dá tá ni̱ ichi̱a̱n, dá nditútí náa̱n, dá taán ná ña̱ noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱, dá kei̱ ña̱.

7’Tá néꞌe táꞌan toon ndó xíꞌín yuꞌu̱, ta nákiꞌin va̱ꞌa ndó to̱ꞌon káꞌi̱n, kaka̱ ndo̱ ndi ndáa mií ña̱ꞌa kóni̱ ndo̱, ta kúú niꞌi̱ vá ndóa̱n. 8Ta natiin tatái̱ Ndios ña̱ñóꞌó sa̱ꞌá ña̱ xíꞌo ndó kua̱ꞌá nda̱ꞌo kui̱ꞌi noo̱ ná, dión, dá naꞌa̱ ndo̱ ña̱ kúú ndó kuendái̱. 9Dá chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúꞌu̱ ini tatái̱ sa̱ꞌí, ki̱ꞌo dión taꞌani kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ ndo̱. Ta daá kañoꞌo toon ndó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ ndo̱. 10Tá kée ndó choon saꞌándái̱, dá kía̱n ñóꞌo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ ndo̱, táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée miíi̱ choon saꞌándá tatái̱, ta nákaa̱i̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ sa̱ꞌí.

11’Ta ndidaá ña̱ yóꞌo ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó, dá kadii̱ ini ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kádii̱ ini miíi̱. Dión, dá nakutí ndó xíꞌa̱n dii̱ i̱ní. 12Ta ña̱ yóꞌo kúú choon saꞌándá yuꞌu̱ noo̱ ndo̱, ña̱ kuꞌu̱ ini ndo̱ saꞌa̱ iin rá iin ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo yuꞌu̱ xíꞌín ndó. 13Ko̱ íin ka̱ kúꞌu̱ cháá ka̱ ini saꞌa̱ amigo na̱, sa̱va̱ꞌa na̱ naki̱ꞌo mií ña̱ kuu na̱ saꞌa̱ ná. 14Ndoꞌó kúú amigo yuꞌu̱ tá kée ndó choon saꞌándái̱ noo̱ ndo̱. 15Ta o̱ chínaní ka̱ yuꞌu̱ ndo̱ꞌó ña̱ kúú ndó ta̱ kéchóon noo̱í, dá chi̱ ko̱ náꞌá taꞌon iin ta̱ kéchóon ndí ki̱án kée satoꞌo ra̱. Ta viti nachinaní yuꞌu̱ ndoꞌó amigoi̱, dá chi̱ ndidaá vá ña̱ꞌa ni̱ kaꞌa̱n tatái̱ xíꞌíín ni̱ ka̱sto̱ꞌin xíꞌín ndó. 16Chi̱ ko̱ ní ka̱xi ndó yuꞌu̱ ña̱ kanooi xíꞌín ndó, yuꞌu̱ diꞌa va ni̱ ka̱xi ndoꞌó ña̱ kanoo ndó xíꞌíín, ta ni̱ xi̱ꞌoi choon noo̱ ndo̱ ña̱ koꞌo̱n ndo̱ kakuu ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo iin yitó kuíꞌí, ta daá kuití kuiin kui̱ꞌi ndo̱, dá kía̱n ndi ndáa mií vá ña̱ꞌa ná kaka̱ ndo̱ noo̱ tatá Ndios xíꞌín kuu̱ yúꞌu̱, ta kúú ki̱ꞌo naa̱n noo̱ ndo̱. 17Ta choon saꞌándái̱ noo̱ ndo̱ kúú ña̱ kuꞌu̱ ini ndo̱ saꞌa̱ iin rá iin ndó.

Kaá Jesús ña̱ koni uꞌu̱ ñaá ña̱yuu

18’Tá ni̱ ka̱sáꞌá xiní uꞌu̱ ña̱yuu kuendá ñayuú yóꞌo ndoꞌó, dá kanaꞌá ndó ña̱ dinñóꞌó ka̱ yuꞌu̱ ni̱ xini uꞌu̱ na̱. 19Dá chi̱ tá ni̱ sa̱ kuu ndó kuendá ñayuú yóꞌo, dá kía̱n ni̱ sa̱ kuꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ ndo̱, ní kúu. Tído viti ko̱ kúú ka̱ ndo̱ kuendá ñayuú yóꞌo, chi̱ ni̱ ka̱xii ndo̱ꞌó tein ña̱yuu ñayuú yóꞌo, dá kechóon ndó noo̱í, sa̱ꞌá ño̱ó xiní uꞌu̱ na̱ ndo̱ꞌó. 20Ndisaa̱ ini ndo̱ ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ni iin ta̱ kéchóon ko̱ ndáya̱ꞌi taꞌon ra cháá ka̱ noo̱ satoꞌo ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó tá ni̱ kendava̱ꞌa na xíꞌín yuꞌu̱, ta kendava̱ꞌa taꞌani na xíꞌín ndó. Tá ni̱ na̱kiꞌin va̱ꞌa na to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌi̱ noo̱ ná, dá kía̱n nakiꞌin va̱ꞌa taꞌani na to̱ꞌon dánaꞌa̱ ndo̱ꞌó noo̱ ná. 21Ta dión taꞌani kee na xíꞌín ndó sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱, dá chi̱ ko̱ náꞌá taꞌon na mií na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii.

22’Dá chi̱ tá ko̱ ní kíi yuꞌu̱ ñayuú yóꞌo, ta ni xi̱o ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ná, dá kía̱n o̱ kóo taꞌon kua̱chi na, ní kúu. Tído ko̱ó ka̱ to̱ꞌon nandukú ná chindeé ná mií ná saꞌa̱ kua̱chi na, chi̱ sa̱ ni̱ ka̱sto̱ꞌin xíꞌín ná, ta ko̱ ní xíin na kandísa naa̱n. 23Tá xiní uꞌu̱ ña̱yuu yuꞌu̱, dá kía̱n nda̱ tatái̱ Ndios xiní uꞌu̱ na̱. 24Tá ko̱ ní kée yuꞌu̱ ña̱ ndato, ña̱ ni iin kuu̱ ko̱ ní kée iin ka̱ ta̱a noo̱ ná, dá kía̱n o̱ kóo taꞌon kua̱chi na, ní kúu. Tído viti ni̱ xini xíꞌín noo̱ ná ña̱ ndato ni̱ keei, vati̱ xía̱n dión, xiní uꞌu̱ na̱ yuꞌu̱, ta xiní uꞌu̱ taꞌani na tatái̱. 25Tído dión ni̱ kuu, dá ni̱ xi̱nko̱o noo̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios: “Dión oon va ni̱ xini uꞌu̱ na̱ yuꞌu̱.”

26’Tído tá ná kasaa̱ na̱ chindeé ndoꞌó, na̱ ki̱ꞌo tatá Ndios tandaꞌá yuꞌu̱ kii noo̱ ndo̱, no̱ón kúú Espíritu ii̱, ta kúú ná na̱ ndaa̱, na̱ kii noo̱ tatái̱, ta no̱ón kúú na̱ ki̱ꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ yúꞌu̱. 27Ta ki̱ꞌo taꞌani ndó kuendá sa̱ꞌí, dá chi̱ nda̱ mií saꞌa̱ ni̱ ka̱sáꞌá xíonoo ndó xíꞌíín.