Search form

San Juan 15:10

10Tá kée ndó choon saꞌándái̱, dá kía̱n ñóꞌo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ ndo̱, táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée miíi̱ choon saꞌándá tatái̱, ta nákaa̱i̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ sa̱ꞌí.