Search form

San Juan 15:20

20Ndisaa̱ ini ndo̱ ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ni iin ta̱ kéchóon ko̱ ndáya̱ꞌi taꞌon ra cháá ka̱ noo̱ satoꞌo ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó tá ni̱ kendava̱ꞌa na xíꞌín yuꞌu̱, ta kendava̱ꞌa taꞌani na xíꞌín ndó. Tá ni̱ na̱kiꞌin va̱ꞌa na to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌi̱ noo̱ ná, dá kía̱n nakiꞌin va̱ꞌa taꞌani na to̱ꞌon dánaꞌa̱ ndo̱ꞌó noo̱ ná.