Search form

San Juan 15:4

4Daá koo ini ndo̱ kaneꞌe táꞌan toon ndó xíꞌín yuꞌu̱, dá kaneꞌe táꞌan yuꞌu̱ xíꞌín ndoꞌó. Dá chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo ndáꞌa̱ yitó uva, o̱ kúu taꞌon ki̱ꞌo miíán kui̱ꞌi tá ko̱ néꞌe táꞌan xíꞌín yíto̱án, ki̱ꞌo dión taꞌani o̱ kúu taꞌon kee ndó ña̱ kóni̱ Ndios tá ko̱ néꞌe táꞌan toon ndó xíꞌín yuꞌu̱.