Search form

San Juan 16

1’Káꞌi̱n saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo xíꞌín ndó, dá kía̱n ná dáꞌa ni kexoo ndó no̱ó ña̱ kándéé iní ndo̱ yuꞌu̱, 2chi̱ taxí ná ndo̱ꞌó veꞌe noo̱ ndítútí ná, ta kasandaá iin kuu̱ ña̱ ndakuei ña̱yuu kaꞌání ná ndo̱ꞌó, chi̱ kaꞌán ná ña̱ ki̱ꞌo dión kóni̱ Ndios kee na. 3Dión kee na, chi̱ ko̱ náꞌá taꞌon na tatá Ndios, ta ni yuꞌu̱ ko̱ náꞌá ná. 4Tído káꞌi̱n saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo xíꞌín ndó viti, dá tá ná kasandaá hora koo dión, dá ndisaa̱ ini ndo̱ ña̱ sa̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ dión ndoꞌo ndó.

Káꞌa̱n Jesús saꞌa̱ choon kée Espíritu ii̱ Ndios

’Ta ko̱ ní káꞌa̱n taꞌon yuꞌu̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo xíꞌín ndó nda̱ mií saꞌa̱, dá chi̱ ió va yuꞌu̱ xíꞌín ndó. 5Tído viti kía̱n noꞌo̱ va yuꞌu̱ no̱ó na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ve̱ii, tído ni iin tóꞌón ndó ko̱ ndáto̱ꞌón ñaá: “¿Ndeí koꞌo̱n ní?” 6Diꞌa kúndaꞌí ini ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌi̱n saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo xíꞌín ndó. 7Tído káꞌa̱n ndaa̱i̱ xíꞌín ndó ña̱ keva̱ꞌa mií ndó tá ná noꞌi̱, dá chi̱ tá ná o̱ nóꞌi̱n, dá o̱ kásaa̱ taꞌon na̱ chindeé ndoꞌó. Tído tá ná noꞌi̱, dá tandaꞌí na̱ kasaa̱ na̱ koo na xíꞌín ndó. 8Tá ná kasaa̱ na̱, dá kía̱n ki̱ꞌo na ña̱ kandaa̱ ini iin rá iin ña̱yuu ña̱ kómí ná kua̱chi noo̱ Ndios, ta ki̱ꞌo taꞌani na ña̱ kandaa̱ ini na̱ ña̱ kéndaa̱ Ndios, ta ki̱ꞌo taꞌani na ña̱ kandaa̱ ini na̱ ña̱ kéyíko̱ ndaa̱ Ndios. 9Chi̱ ki̱ꞌo na ña̱ kandaa̱ ini ña̱yuu ña̱ kómí ná kua̱chi sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní kándeé ini na̱ yuꞌu̱, 10ta ki̱ꞌo na ña̱ kandaa̱ ini na̱ ña̱ kéndaa̱ Ndios, dá chi̱ viti noꞌi̱ noo̱ tatái̱, ta o̱ ko̱ní ka̱ ndo̱ yuꞌu̱. 11Ta ki̱ꞌo taꞌani na ña̱ kandaa̱ ini na̱ ña̱ kéyíko̱ ndaa̱ Ndios, chi̱ sa̱ ni̱ keyíko̱ na̱ sa̱ꞌá ña̱ uꞌu̱, ña̱ saꞌándá choon ñayuú yóꞌo.

12’Kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa ió kaꞌi̱n xíꞌín ndó, tído o̱ kándeé taꞌon ndó katóni̱ ndiꞌi ini ndo̱án viti. 13Tído tá ná kasaa̱ na̱ kúú Espíritu ii̱, na̱ kúú na̱ ndaa̱, no̱ón kúú na̱ ki̱ꞌo ña̱ kandaa̱ ndiꞌi ini ndo̱ ndí ki̱án kúú ña̱ ndaa̱. Chi̱ o̱ káꞌa̱n taꞌon na xíꞌín ndó ña̱ kóni̱ mií ná, diꞌa kaꞌa̱n na̱ xíꞌín ndó sa̱va̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ ni̱ seídóꞌo na. Ta ki̱ꞌo na ña̱ kandaa̱ ini ndo̱ saꞌa̱ ndí ki̱án ve̱i koo chí noo̱. 14Ta mií ná kedaá, dá natiin yuꞌu̱ ña̱ñóꞌó, dá chi̱ natiin na ña̱ ió noo̱ yúꞌu̱, ta ki̱ꞌo na ña̱ kandaa̱ ini ndo̱ sa̱ꞌán. 15Ta ndidaá kúú ña̱ꞌa ió noo̱ tatái̱ kúú ña̱ꞌa miíí, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌi̱n ña̱ natiin na̱ kúú Espíritu ii̱ ña̱ ió noo̱ yúꞌu̱, ta ki̱ꞌo na ña̱ kandaa̱ ini ndo̱ sa̱ꞌán.

Kaá Jesús ña̱ kúndaꞌí ini ra̱ nduuan ña̱ kadii̱ ini ra̱

16’Sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá kuu̱ o̱ ko̱ní ka̱ ndo̱ yuꞌu̱, dá ya̱ꞌa cháá kuu̱, dá koni tuku ndó yuꞌu̱, dá chi̱ noꞌi̱ noo̱ tatái̱ Ndios ―kaá na̱.

17Dá ni̱ ka̱sáꞌá dao ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó ndáto̱ꞌón táꞌan ra:

―¿Ndiva̱ꞌa káꞌa̱n na̱ dión? Chi̱ kaá na̱: “Sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá kuu̱ o̱ ko̱ní ka̱ ndo̱ yuꞌu̱, dá ya̱ꞌa cháá kuu̱, dá koni tuku ndó yuꞌu̱, chi̱ noꞌi̱ noo̱ tatái̱ Ndios.” 18¿Ndi kóni̱ kaa: “Sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá kuu̱ o̱ ko̱ní ka̱ ndo̱ yuꞌu̱”? Ko̱ kándaa̱ inio̱ ndi kóni̱ kaa to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n na̱ ―kaá ra̱.

19Dá ni̱ ka̱ndaa̱ ini Jesús ña̱ kóni̱ ra̱ ndato̱ꞌón ñaá rá. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa ndáto̱ꞌón táꞌan mií ndó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌi̱n ña̱: “Sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá kuu̱ o̱ ko̱ní ka̱ ndo̱ yuꞌu̱, dá ya̱ꞌa cháá kuu̱, dá koni tuku ndó yuꞌu̱”? 20Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ve̱i kuu̱ ndaꞌí kuaki ndó, ta ndaꞌí kaꞌa̱n ndo̱, ta tein ndoꞌo ndó dión, kadii̱ nda̱ꞌo ini na̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo. Ta va̱ꞌará kundaꞌí ini ndo̱, tído ña̱ kundaꞌí ini ndo̱, ño̱ó nduuan ña̱ kadii̱ ini ndo̱. 21Chi̱ kakia̱n ndoꞌo ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo iin ñáꞌa̱ tá dákákián taleé, ndóꞌo nda̱ꞌo níma̱n, chi̱ ni̱ kasa̱ndaá hora kaki de̱ꞌán. Tído tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaki xi, kúú ni̱ na̱ndodóa̱n ña̱ ni̱ ndoꞌo níma̱n, dá chi̱ kádii̱ nda̱ꞌo inia̱n sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaki iin taleé lóꞌo̱ ñayuú yóꞌo. 22Dión taꞌani ndoꞌo ndoꞌó, chi̱ viti kúndaꞌí ini ndo̱, tído nandió ko̱o tukui nakiꞌin táꞌin xíꞌín ndó, dá kadii̱ ini ndo̱, ta ko̱ íin taꞌon kandeé chituu ña̱ kadii̱ ini ndo̱.

23’Tá ná kasandaá kuu̱ dáá ñóó, o̱ ndáto̱ꞌón ka̱ ndo̱ yuꞌu̱ saꞌa̱ ni iin ña̱ꞌa, chi̱ miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ndi ndáa mií vá ña̱ꞌa ná kaka̱ ndo̱ noo̱ tatá Ndios xíꞌín kuu̱ yúꞌu̱, ki̱ꞌo naa̱n noo̱ ndo̱. 24Ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kaka̱ ndo̱ ni iin ña̱ꞌa noo̱ Ndios xíꞌín kuu̱ yúꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó ná kaka̱ ndo̱án viti, ta kúú niꞌi̱ vá ndóa̱n, dá ná kutí ndó xíꞌa̱n kadii̱ ini ndo̱.

Kaá Jesús ña̱ ni̱ ka̱ndeé ná xíꞌín ña̱ kini ió ñayuú yóꞌo

25’Saꞌa̱ dao ña̱ꞌa ni̱ tiin ndaai̱ sa̱ da̱náꞌi̱ noo̱ ndo̱. Tído ve̱i kuu̱ ña̱ kía̱n o̱ kée ka̱i̱ dión. Diꞌa ki̱ꞌoi ña̱ kandaa̱ táꞌí ini ndo̱ saꞌa̱ tatá Ndios. 26Tá ná kasandaá kuu̱ dáá ñóó, dá kía̱n kaka̱ ndo̱ ña̱ꞌa noo̱ tatá Ndios xíꞌín kuu̱ yúꞌu̱, ta kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ko̱ káni ka̱a̱n kueí ndaꞌí yuꞌu̱ saꞌa̱ ndo̱ noo̱ ná, 27dá chi̱ kúꞌu̱ va ini tatá Ndios saꞌa̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ ndo̱ yuꞌu̱, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ kándísa ndó ña̱ noo̱ mií ná ni̱ kii yuꞌu̱. 28Noo̱ tatá Ndios ni̱ kiii, ta ni̱ ka̱sáa̱i̱ ñayuú yóꞌo. Ta viti koꞌi̱n dánkooi ña̱, dá noꞌi̱ noo̱ ná ―kaá Jesús.

29Dá ni̱ kaa ta̱ xíonoo xíꞌín ná:

―Viti kía̱n xíꞌo ní ña̱ kandaa̱ táꞌí ini ndu̱, ta ko̱ tíin ndaa ka̱ ní saꞌa̱ dao ña̱ꞌa kaꞌa̱n ní xíꞌín ndú. 30Viti kía̱n kándaa̱ ini nduꞌu̱ ña̱ ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa náꞌá ní, ta ko̱ xínñóꞌó ka̱a̱n ndato̱ꞌón ndú mií ní, sa̱ꞌá ño̱ó kándísa nduꞌu̱ ña̱ ni̱ kii ní noo̱ Ndios.

31Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Á viti ví kándísa ndó ña̱ dión kíán? 32Tído sa̱ ni̱ kasa̱ndaá vá hora ña̱ kuita̱ noo ndó koꞌo̱n ndo̱, ta dánkoo mií ndó yuꞌu̱. Tído o̱ kándo̱o mií taꞌon yuꞌu̱, chi̱ ió va tatá Ndios xíꞌíín. 33Ndidaá ña̱ yóꞌo ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó, dá ná koo va̱ꞌa ini ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kándísa ndó yuꞌu̱. Ta ndoꞌo nda̱ꞌo nío̱ ndo̱ ñayuú yóꞌo, tído kandeé ini ndo̱ yuꞌu̱, dá chi̱ ni̱ ka̱ndeéí xíꞌín ña̱ kini ió ñayuú yóꞌo ―kaá na̱.