Search form

San Juan 16:19

19Dá ni̱ ka̱ndaa̱ ini Jesús ña̱ kóni̱ ra̱ ndato̱ꞌón ñaá rá. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa ndáto̱ꞌón táꞌan mií ndó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌi̱n ña̱: “Sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá kuu̱ o̱ ko̱ní ka̱ ndo̱ yuꞌu̱, dá ya̱ꞌa cháá kuu̱, dá koni tuku ndó yuꞌu̱”?