Search form

San Juan 16:22

22Dión taꞌani ndoꞌo ndoꞌó, chi̱ viti kúndaꞌí ini ndo̱, tído nandió ko̱o tukui nakiꞌin táꞌin xíꞌín ndó, dá kadii̱ ini ndo̱, ta ko̱ íin taꞌon kandeé chituu ña̱ kadii̱ ini ndo̱.