Search form

San Juan 16:30

30Viti kía̱n kándaa̱ ini nduꞌu̱ ña̱ ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa náꞌá ní, ta ko̱ xínñóꞌó ka̱a̱n ndato̱ꞌón ndú mií ní, sa̱ꞌá ño̱ó kándísa nduꞌu̱ ña̱ ni̱ kii ní noo̱ Ndios.