Search form

San Juan 16:33

33Ndidaá ña̱ yóꞌo ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó, dá ná koo va̱ꞌa ini ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kándísa ndó yuꞌu̱. Ta ndoꞌo nda̱ꞌo nío̱ ndo̱ ñayuú yóꞌo, tído kandeé ini ndo̱ yuꞌu̱, dá chi̱ ni̱ ka̱ndeéí xíꞌín ña̱ kini ió ñayuú yóꞌo ―kaá na̱.