Search form

San Juan 16:4

4Tído káꞌi̱n saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo xíꞌín ndó viti, dá tá ná kasandaá hora koo dión, dá ndisaa̱ ini ndo̱ ña̱ sa̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ dión ndoꞌo ndó.

Káꞌa̱n Jesús saꞌa̱ choon kée Espíritu ii̱ Ndios

’Ta ko̱ ní káꞌa̱n taꞌon yuꞌu̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo xíꞌín ndó nda̱ mií saꞌa̱, dá chi̱ ió va yuꞌu̱ xíꞌín ndó.