Search form

San Juan 16:7

7Tído káꞌa̱n ndaa̱i̱ xíꞌín ndó ña̱ keva̱ꞌa mií ndó tá ná noꞌi̱, dá chi̱ tá ná o̱ nóꞌi̱n, dá o̱ kásaa̱ taꞌon na̱ chindeé ndoꞌó. Tído tá ná noꞌi̱, dá tandaꞌí na̱ kasaa̱ na̱ koo na xíꞌín ndó.