Search form

San Juan 17

Xíka̱ Jesús ña̱ mani̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌá ta̱a xíonoo xíꞌín ná

1Ndidaá ña̱ yóꞌo ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Ni̱ ndiꞌi daá, dá ni̱ nda̱neꞌe noo̱ ná chí induú, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Ndios:

―Tatá, sa̱ ni̱ kasa̱ndaá vá hora, viti kía̱n ki̱ꞌo ní ña̱ natiin yuꞌu̱, na̱ kúú de̱ꞌe ní, ña̱ñóꞌó, dá ná natiin mií ní ña̱ñóꞌó noo̱ yúꞌu̱, na̱ kúú de̱ꞌe ní. 2Chi̱ mií ní ni̱ xi̱ꞌo choon no̱ói̱ dándákii ndidaá ña̱yuu, dá ki̱ꞌoi ña̱ kataki chíchí ndidaá na̱ ni̱ xi̱ꞌo ní noo̱í. 3Ta niꞌi̱ ná ña̱ kataki chíchí ná tá ná nakoni na̱ mií ní, na̱ kúú iin tóꞌón dini̱ Ndios ndaa̱, ta nakoni taꞌani na Jesucristo, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ní ni̱ ka̱sáa̱.

4’Ni̱ na̱ki̱ꞌoi ndidaá kúú ña̱ñóꞌó noo̱ mií ní tein ni̱ sa̱ ioi̱ ñayuú yóꞌo, chi̱ ni̱ da̱xínoi choon ve̱ii, ña̱ kúú choon ni̱ xi̱ꞌo ní noo̱í. 5Sa̱ꞌá ño̱ó, tatá Ndios, viti ki̱ꞌo ní ña̱ ná natiin tukui ña̱ñóꞌó kooi xoo kuáꞌa mií ní no̱ó sa̱ na̱tiin yuꞌu̱ ña̱ñóꞌó ndaa̱ rá ko̱ ñáꞌa̱ kasáꞌá ñayuú yóꞌo.

6’Sa̱ ni̱ kaꞌi̱n saꞌa̱ mií ní no̱ó ta̱a ni̱ xi̱ꞌo ní noo̱í tein ña̱yuu ñayuú yóꞌo. Ta ta̱a mií ní ni̱ sa̱ kuu ra, ta ni̱ na̱ki̱ꞌo ní ra̱ noo̱ ndáꞌa̱ yuꞌu̱, ta ni̱ na̱tiin va̱ꞌa ra to̱ꞌon mií ní. 7Ta viti kándaa̱ ini ra̱ ña̱ ndidaá choon ni̱ xi̱ꞌo ní ni̱ kee yuꞌu̱ kía̱n ni̱ na̱tiiin noo̱ mií ní, 8dá chi̱ ndidaá to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo ní noo̱í ni̱ ka̱sto̱ꞌin xíꞌín rá, ta ni̱ na̱tiin va̱ꞌa raa̱n, ta náꞌá rá ña̱ miía̱n ndaa̱ noo̱ mií ní ni̱ kixii, ta kándísa ra ña̱ mií ní kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ve̱ii.

9’Ta viti seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ní saꞌa̱ rá, ta ko̱ seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ní saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu, sa̱va̱ꞌa sa̱ꞌá ta̱a ni̱ xi̱ꞌo ní no̱ói̱ seí ndaꞌávíi̱ saꞌa̱, dá chi̱ ta̱a mií ní kúú rá. 10Ta ndidaá ña̱ꞌa yuꞌu̱ kúú ña̱ꞌa mií ní, ta ndidaá ña̱ꞌa mií ní kúú ña̱ꞌa yuꞌu̱, ta xíꞌín ta̱a yóꞌo ni̱ na̱tiin yuꞌu̱ ña̱ñóꞌó.

11’Ta o̱ kóo ka̱ yuꞌu̱ ñayuú yóꞌo, tído kando̱o ta̱a yóꞌo ñayuú yóꞌo, chi̱ nasaa̱i̱ noo̱ mií ní. Tatá Ndios, mií ní kúú na̱ ii̱, ta seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ní sa̱ꞌá ta̱a ni̱ xi̱ꞌo ní noo̱í ña̱ kandaka ní ra̱ xíꞌín ndée̱ ní, dá kía̱n iin ná kakuu ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú mií yó. 12Tá sa̱ xi̱onooi ñayuú yóꞌo xíꞌín ta̱ ni̱ xi̱ꞌo ní noo̱í, ni̱ sa̱ ndaka va̱ꞌi ra̱ xíꞌín ndée̱ mií ní, ta ni iin tóꞌón rá ko̱ ní naá. Sa̱va̱ꞌa ra̱ kúú de̱ꞌe ña̱ kini, ro̱ón kúú ra̱ ni̱ naá, dá ná xi̱nko̱o noo̱ káꞌa̱n tuti ii̱ mií ní saꞌa̱ rá.

13’Tído viti nasaa̱i̱ noo̱ mií ní, ta káꞌi̱n ña̱ yóꞌo xía̱n nani iói̱ ñayuú yóꞌo, dá ná nakutí rá xíꞌa̱n dii̱ i̱ní ra̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kádii̱ ini yuꞌu̱. 14Ta ni̱ xi̱ꞌo yuꞌu̱ to̱ꞌon mií ní noo̱ rá, ta viti na̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo xiní uꞌu̱ ñaá, dá chi̱ ko̱ kúú taꞌon ra kuendá ñayuú yóꞌo, chi̱ dión ni yuꞌu̱, ko̱ ta̱ꞌón ta̱a kuendá ñayuú yóꞌo kúúí. 15Ko̱ seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ní ña̱ taó ní ra̱ ñayuú yóꞌo, diꞌa seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ní ña̱ kandaa ní ra̱ no̱ó ña̱ kini ió ñayuú yóꞌo. 16Chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ko̱ kúú taꞌon yuꞌu̱ kuendá ñayuú yóꞌo, ki̱ꞌo dión taꞌani ndóꞌo ta̱a yóꞌo, chi̱ ko̱ kúú taꞌon ra kuendá ñayuú yóꞌo. 17Ta kevií ní ra̱ xíꞌín to̱ꞌon ndaa̱ ní, chi̱ to̱ꞌon mií ní kúú ña̱ ndaa̱. 18Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ ta̱ndaꞌá ní yuꞌu̱ ve̱ii ñayuú yóꞌo, ki̱ꞌo dión taꞌani tandaꞌá yuꞌu̱ mií rá koꞌo̱n ra̱ kaneꞌe ra to̱ꞌin ñayuú yóꞌo. 19Sa̱ꞌá mií rá koꞌi̱n naki̱ꞌoi miíí keei ña̱ kóni̱ ní, dá ná koni ra̱ naki̱ꞌo ndisa ra mií rá noo̱ mií ní kee to̱ꞌon ndaa̱ ní.

20’Ta o̱ du̱ú sa̱va̱ꞌa sa̱ꞌá ta̱ yóꞌo oon ni seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ní, seí ndaꞌí taꞌani yuꞌu̱ noo̱ ní saꞌa̱ ndidaá na̱ kasandaá kandeé ini na̱ yuꞌu̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon dánaꞌa̱ ta̱ yóꞌo, 21dá ná kasandaá na̱ kakuu na iin tóꞌón, táto̱ꞌon ki̱ꞌo iin kúú mií ní xíꞌín yuꞌu̱, tatá, ta iin kúú vá yuꞌu̱ xíꞌín mií ní, ta iin ná kakuu taꞌani na xíꞌín yó, dá ná kandísa ndidaá ña̱yuu ña̱ mií ní ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii. 22Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xi̱ꞌo ní ña̱ñóꞌó noo̱í, ki̱ꞌo dión taꞌani ni̱ xi̱ꞌoi ña̱ñóꞌó noo̱ ná, dá iin tóꞌón ná kakuu na táto̱ꞌon ki̱ꞌo iin tóꞌón vá kúú mií yó. 23Iin kúú vá yuꞌu̱ xíꞌín ná, ta iin kúú vá mií ní xíꞌín yuꞌu̱, dión, dá koni ndisa na kakuu na iin tóꞌón, dá ná kandaa̱ ini dao ka̱ ña̱yuu ña̱ mií ní kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, ta ná kanaꞌá ná ña̱ kúꞌu̱ ini ní sa̱ꞌá na̱ kándéé iní ñaá táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo ní xíꞌín yuꞌu̱.

24’Tatá, mií ní ni̱ xi̱ꞌo ña̱yuu yóꞌo noo̱ yúꞌu̱, ta kóni̱i̱ ña̱ kandei taꞌani na noo̱ koo yuꞌu̱, dá ná kandei na xíꞌíín, dá ná koni na̱ choon ndato ni̱ xi̱ꞌo ní noo̱í, chi̱ sa̱ daá kúꞌu̱ va ini ní saꞌa̱ yúꞌu̱ nda̱ rá ko̱ ñáꞌa̱ kava̱ꞌa ñayuú yóꞌo. 25Tatá, mií ní kúú na̱ ndaa̱, tído ko̱ náꞌá taꞌon na̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo mií ní, tído yuꞌu̱, náꞌí mií ní, ta ta̱a yóꞌo kúú ra̱ náꞌá taꞌani ra ña̱ mií ní ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii. 26Sa̱ ni̱ xi̱ꞌoi ña̱ kándaa̱ ini ra̱ saꞌa̱ mií ní, ta koꞌi̱n ki̱ꞌoi ña̱ kandaa̱ cháá ka̱ ini ra̱ saꞌa̱ ní, dá ná kati̱ꞌa ra kuꞌu̱ ini ra̱ saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúꞌu̱ ini mií ní saꞌa̱ yúꞌu̱, ta iin ná kakuu yuꞌu̱ xíꞌín ná ―kaá na̱ xíꞌín tatá Ndios.