Search form

San Juan 17:11

11’Ta o̱ kóo ka̱ yuꞌu̱ ñayuú yóꞌo, tído kando̱o ta̱a yóꞌo ñayuú yóꞌo, chi̱ nasaa̱i̱ noo̱ mií ní. Tatá Ndios, mií ní kúú na̱ ii̱, ta seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ní sa̱ꞌá ta̱a ni̱ xi̱ꞌo ní noo̱í ña̱ kandaka ní ra̱ xíꞌín ndée̱ ní, dá kía̱n iin ná kakuu ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú mií yó.