Search form

San Juan 17:12

12Tá sa̱ xi̱onooi ñayuú yóꞌo xíꞌín ta̱ ni̱ xi̱ꞌo ní noo̱í, ni̱ sa̱ ndaka va̱ꞌi ra̱ xíꞌín ndée̱ mií ní, ta ni iin tóꞌón rá ko̱ ní naá. Sa̱va̱ꞌa ra̱ kúú de̱ꞌe ña̱ kini, ro̱ón kúú ra̱ ni̱ naá, dá ná xi̱nko̱o noo̱ káꞌa̱n tuti ii̱ mií ní saꞌa̱ rá.