Search form

San Juan 17:18

18Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ ta̱ndaꞌá ní yuꞌu̱ ve̱ii ñayuú yóꞌo, ki̱ꞌo dión taꞌani tandaꞌá yuꞌu̱ mií rá koꞌo̱n ra̱ kaneꞌe ra to̱ꞌin ñayuú yóꞌo.