Search form

San Juan 17:20

20’Ta o̱ du̱ú sa̱va̱ꞌa sa̱ꞌá ta̱ yóꞌo oon ni seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ní, seí ndaꞌí taꞌani yuꞌu̱ noo̱ ní saꞌa̱ ndidaá na̱ kasandaá kandeé ini na̱ yuꞌu̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon dánaꞌa̱ ta̱ yóꞌo,