Search form

San Juan 17:21

21dá ná kasandaá na̱ kakuu na iin tóꞌón, táto̱ꞌon ki̱ꞌo iin kúú mií ní xíꞌín yuꞌu̱, tatá, ta iin kúú vá yuꞌu̱ xíꞌín mií ní, ta iin ná kakuu taꞌani na xíꞌín yó, dá ná kandísa ndidaá ña̱yuu ña̱ mií ní ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii.