Search form

San Juan 17:23

23Iin kúú vá yuꞌu̱ xíꞌín ná, ta iin kúú vá mií ní xíꞌín yuꞌu̱, dión, dá koni ndisa na kakuu na iin tóꞌón, dá ná kandaa̱ ini dao ka̱ ña̱yuu ña̱ mií ní kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, ta ná kanaꞌá ná ña̱ kúꞌu̱ ini ní sa̱ꞌá na̱ kándéé iní ñaá táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo ní xíꞌín yuꞌu̱.