Search form

San Juan 17:24

24’Tatá, mií ní ni̱ xi̱ꞌo ña̱yuu yóꞌo noo̱ yúꞌu̱, ta kóni̱i̱ ña̱ kandei taꞌani na noo̱ koo yuꞌu̱, dá ná kandei na xíꞌíín, dá ná koni na̱ choon ndato ni̱ xi̱ꞌo ní noo̱í, chi̱ sa̱ daá kúꞌu̱ va ini ní saꞌa̱ yúꞌu̱ nda̱ rá ko̱ ñáꞌa̱ kava̱ꞌa ñayuú yóꞌo.