Search form

San Juan 17:9

9’Ta viti seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ní saꞌa̱ rá, ta ko̱ seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ní saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu, sa̱va̱ꞌa sa̱ꞌá ta̱a ni̱ xi̱ꞌo ní no̱ói̱ seí ndaꞌávíi̱ saꞌa̱, dá chi̱ ta̱a mií ní kúú rá.