Search form

San Juan 18:13

13dá ni̱ kee ra ndáka ñaá rá kuaꞌa̱n ra̱ no̱ó ra̱ naní Anás, dá chi̱ ta̱ yóꞌo kúú xi̱do Caifás, táꞌa̱n ra̱ kúú duti̱ kúú no̱ó kuia̱ dáá ñóó.