Search form

San Juan 18:14

14Ta Caifás kúú ra̱ ni̱ kaꞌa̱n niꞌini no̱ó ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ ñoo Israel ña̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ná kuu iin tóꞌón ta̱a noo̱ ndidaá na̱ ñoo Israel o̱ du̱ú ka̱a̱n naá ndíꞌi na̱ ñoo ñoó.