Search form

San Juan 18:23

23Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tá ni̱ ya̱ꞌi ni̱ kaꞌi̱n, xinóo̱n, dá kía̱n, kaꞌa̱n ndeí ko̱ váꞌa ni̱ kaꞌi̱n. Tído tá ko̱ ní ya̱ꞌi káꞌi̱n, dá kía̱n, ¿ndiva̱ꞌa ni̱ kanón yuꞌu̱? ―kaá na̱.