Search form

San Juan 18:25

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndata̱ Pedro saꞌa̱ Jesús

25Ta íin ii̱ vá Pedro nádaa̱ rá noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱ ñoó. Dá ni̱ kaa ra̱ ndíta ñoó xíꞌín rá:

―Ta̱a xíonoo taꞌani xíꞌín Jesús kúú yoꞌó, ¿daá ko̱ó?

Dá ni̱ ndata̱ vá Pedro, ta kaá ra̱:

―Ko̱ó, o̱ du̱ú ta̱ꞌón ñaá kúúí.