Search form

San Juan 18:26

26Dá ni̱ kaa iin ta̱ kéchóon no̱ó ta̱ duti̱ kúú no̱ó, ta kúú rá iin táꞌan ta̱a ni̱ saꞌanda Pedro do̱ꞌo ñoó:

―Yoꞌó kúú ra̱ ni̱ xini yuꞌu̱ xíꞌín ta̱a ñoó tein yitó kuíꞌí ñoó, ¿daá ko̱ó?