Search form

San Juan 18:28

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ io Jesús noo̱ Pilato

28Dá ni̱ taó rá Jesús veꞌe Caifás, dá ni̱ kee ra ndáka ñaá rá kuaꞌa̱n ra̱ veꞌe chóon ta̱ romano. Ta sa̱ ni̱ tu̱u noo̱ vá kuu̱ dáá ñóó, ta ko̱ ní ku̱ꞌu taꞌon ra veꞌe chóon ñoó, dá ná o̱ kándo̱o yakó rá noo̱ Ndios, dá kuu kadíni ra̱ tein víko̱ pascua.