Search form

San Juan 18:31

31Dá ni̱ kaa Pilato ñoó xíꞌín rá:

―Kaneꞌe ndó ra̱ kuaꞌán ndo̱, ta keyíko̱ mií ndó saꞌa̱ rá táto̱ꞌon ki̱ꞌo saꞌándá ley mií ndó choon.

Dá ni̱ kaa ra̱ Israel ñoó:

―Tído ko̱ó íchi̱ ndú ña̱ kaꞌání ndú ni iin ña̱yuu ―kaá ra̱.