Search form

San Juan 18:40

40Dá ni̱ ka̱yuꞌú ndidaá ta̱a ñoó:

―¡Ná dáꞌa ni dáyaa̱ ní ta̱a xaa̱n! ¡Barrabás diꞌa dáyaa̱ ní! ―kaá ra̱.

Táꞌa̱n ra̱ naní Barrabás ñoó kúú iin ta̱ kui̱ꞌíná.