Search form

San Juan 19

1Dá ni̱ saꞌanda Pilato choon ña̱ ná kani kini soldado sata̱ Jesús. 2Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kani ñaá rá, dá ni̱ ka̱va̱ꞌa ra iin corona ío̱n, ta ni̱ chi̱nóo raa̱n dini̱ ná. Dá ni̱ da̱kuíꞌino ñaá rá iin dáꞌo̱n kuaꞌá to̱ón, 3dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Na̱ káꞌano kúú mií ní, na̱ kúú rey no̱ó na̱ Israel.

Ta ni̱ koon ra daꞌa̱nda̱ noo̱ ná.

4Dá ni̱ keta tuku Pilato, dá ni̱ kaa ra̱:

―Kande̱ꞌé ndó, ná koꞌi̱n taóí ra̱ sata̱ véꞌe yóꞌo, dá kanaꞌá ndó ña̱ ni iin tóꞌón taꞌon kua̱chi ra ko̱ ní náníꞌi̱ yuꞌu̱ ―kaá ra̱.

5Dá ni̱ keta Jesús, ta kánóo iin corona ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín ío̱n dini̱ ná, ta ndíxi na iin dáꞌo̱n kuaꞌá to̱ón ve̱i na. Dá ni̱ kaa Pilato xíꞌín rá:

―Yóꞌo íin ra viti.

6Dá tá ni̱ xini ñaá ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ ndaá yéꞌé ño̱ꞌo, ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú rá:

―¡Chirkaa ní ra̱ ndi̱ka cruz! ¡Chirkaa ní ra̱ ndi̱ka cruz!

Dá ni̱ kaa Pilato:

―Yóꞌo natiin mií ndó ra̱, ta chirkaa ndó ra̱ ndi̱ka cruz, dá chi̱ ni iin tóꞌón taꞌon kua̱chi ta̱a yóꞌo ko̱ ní náníꞌi̱ yuꞌu̱.

7Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Pilato:

―Tído ley nduꞌu̱ kía̱n saꞌándá choon ña̱ kánian kuu ra̱, dá chi̱ chínaní rá mií rá kúú rá de̱ꞌe Ndios.

8Tá ni̱ seídóꞌo Pilato ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ta̱a ñoó dión, víꞌí ka̱ ví ni̱ yu̱ꞌú ra̱ kaꞌání rá Jesús. 9Dá ni̱ kee Pilato ndáka tuku ñaá rá ni̱ ndu̱ꞌu ra kuaꞌa̱n ra̱ ini veꞌe chóon. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Ndeí ni̱ kisón?

Tído ni iin to̱ꞌon ko̱ ní káꞌa̱n na̱. 10Dá ni̱ kaa Pilato:

―¿Ndiva̱ꞌa ko̱ káꞌo̱n xíꞌín yuꞌu̱? ¿Á ko̱ náꞌá taꞌan voon ña̱ ió choon noo̱ ndáꞌí ña̱ chirkaai yo̱ꞌó ndi̱ka cruz, ta ió taꞌani choon noo̱ ndáꞌí ña̱ dáyaa̱i̱ yoꞌó koꞌo̱n?

11Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta ni lúꞌu̱ choon ko̱ó noo̱ ndáꞌa̱ mií ní keyíko̱ ní sa̱ꞌí tá ko̱ ní kíxian chí induú diꞌa. Tído káꞌano cháá ka̱ kua̱chi ndído ta̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo yuꞌu̱ noo̱ ndáꞌa̱ ní ―kaá na̱.

12Ta nda̱ mií hora daá ndúkú Pilato ña̱ dáyaa̱ ra̱ Jesús, káꞌán rá. Tído ndúndéé ta̱ duti̱ xíꞌín dao ka̱ ta̱ ndíta xíꞌín rá káyuꞌú rá:

―Tá ná dáyaa̱ ní ta̱a xaa̱n, dá kía̱n ko̱ íin taꞌon ní xíꞌín César, ta̱ néꞌe choon káꞌano. Dá chi̱ ndi ndáa ta̱a chínaní mií rá kúú rá iin rey, ro̱ón kúú ra̱ naá xíꞌín César.

13Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo Pilato ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ra̱ dión, dá ni̱ taó túku ra Jesús. Dá ni̱ sa̱ ko̱o ra noo̱ táꞌa̱nda̱ choon iin xíán noo̱ naní Gabata xíꞌín to̱ꞌon hebreo. Ta to̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa piso ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín yuu̱. 14Táto̱ꞌon ka̱xuu̱ káa kuu̱ kénduu na̱ Israel ña̱ kadíni na̱ kuendá víko̱ pascua, dá ni̱ kaa Pilato:

―¡Yóꞌo íin na̱ kúú rey noo̱ mií ndó!

15Dá ni̱ ka̱yuꞌú ña̱yuu ñoó:

―¡Kaꞌání ní ra̱, kaꞌání ní ra̱ ndi̱ka cruz!

Dá ni̱ kaa Pilato xíꞌín ná:

―¿Ndiva̱ꞌa kóni̱ ndo̱ ña̱ chirkaai rey ndo̱ ndi̱ka cruz?

Dá ni̱ kaa ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ ñoó:

―¡Sa̱va̱ꞌa César vá kúú rey ndu̱! ―kaá ra̱.

16Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá Pilato noo̱ ndáꞌa̱ soldado, ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ chirkaa ñaá rá ndi̱ka cruz. Dá ni̱ tiin ñaá rá, dá ni̱ kee ra ndáka ñaá rá kuaꞌa̱n ra̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ chi̱rkaa ra Jesús ndi̱ka cruz, dá ni̱ xiꞌi̱ na̱

17Dá ni̱ sa̱ do̱kó Jesús cruz kuaꞌa̱n na̱ iin xíán noo̱ naní Gólgota xíꞌín to̱ꞌon hebreo. To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa lásá dini̱ ndi̱i. 18Ta ñoó ni̱ chi̱rkaa ra Jesús ndi̱ka cruz. Ta ni̱ chi̱rkuei taꞌani ra uu̱ ka̱ ta̱a, ta iin iin xoo díi̱n ná tákuei iin iin ra. Ta me̱ꞌí íin cruz noo̱ tákaa Jesús. 19Dá ni̱ taa Pilato to̱ꞌon noo̱ iin tabla, ta ni̱ chi̱ndáꞌa̱ iin soldado ña̱ dini̱ cruz noo̱ tákaa Jesús. Ta kaáa̱n diꞌa: “Ta̱a yóꞌo kúú Jesús, ta̱ ñoo Nazaret, ta kúú rá rey no̱ó na̱ ñoo Israel.” 20Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ ñoo Israel ni̱ kaꞌi to̱ꞌon yóꞌo, dá chi̱ yati yúꞌu̱ ñoo vá ni̱ chi̱rkaa ra Jesús. Ta tándaa letra káꞌa̱n yúꞌu̱ hebreo, xíꞌín yúꞌu̱ griego, xíꞌín yúꞌu̱ latín. 21Dá ni̱ kaa ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín Pilato:

―Ná dáꞌa ni taa ní ña̱ kúú rá rey no̱ó na̱ Israel. Va̱ꞌa ka̱a̱n diꞌa ná taa ní: “Ni̱ kaa ta̱a yóꞌo ña̱ kúú rá rey no̱ó na̱ Israel.”

22Dá ni̱ kaa Pilato:

―Ña̱ sa̱ ni̱ taai kía̱n iin íchi̱ vá ni̱ ka̱ndo̱oan kooan dión.

23Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ chi̱rkaa soldado ñoó Jesús ndi̱ka cruz, dá ni̱ saꞌanda kuálí rá dáꞌo̱n ná. Ta ni̱ kee ra ña̱ komi̱ táꞌí, dá ni̱ tiin ra iin iin táꞌí ñá. Ta ni̱ tiin taꞌani ra kotó ni̱ sa̱ ndixi na ñoó, tído iin daꞌón káni̱ níí vá kíán, ko̱ ta̱ꞌón tu̱kua̱n. 24Dá ni̱ nda̱tóꞌón táꞌan soldado ñoó:

―Ná dáꞌa ni ndatá yóa̱n, va̱ꞌa ka̱a̱n ná kadikí yo̱ suerte, dá ná kande̱ꞌá ndi ndáa yoo kando̱o xíꞌán ―kaá ra̱.

Dión, dá ni̱ xi̱nko̱o noo̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios, chi̱ diꞌa kaáa̱n: “Ni̱ na̱kaꞌanda ra̱ dáꞌo̱n ni̱ sa̱ ndixii, ta ni̱ sa̱dikí rá suerte xíꞌín dáꞌo̱ín.” Ta ki̱ꞌo dión ni̱ kee soldado ñoó xíꞌín dáꞌo̱n ná.

25Saꞌa̱ cruz noo̱ tákaa na ñoó íin naná na̱, ta íin taꞌani kuꞌu̱ lóꞌo̱ naná na̱, ta íin taꞌani María, ñadiꞌí Cleofas, ta íin taꞌani María Magdalena. 26Tá ni̱ xini Jesús naná na̱ xíꞌín iin ta̱ xíonoo xíꞌín ná, táꞌa̱n ra̱ mani̱ cháá ka̱ noo̱ ná, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín naná na̱:

―Naná, ta̱a xaa̱n kúú de̱ꞌón viti.

27Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó:

―Na̱ xaa̱n kúú nanóo̱n viti ―kaá na̱.

Nda̱ kuu̱ dáá ñóó ni̱ na̱kuaka va̱ꞌa ra naná Jesús koo na veꞌe ra.

28Ta sa̱ náꞌá vá Jesús ña̱ sa̱ ni̱ xi̱nko̱o ndiꞌi choon ve̱i na, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaa na̱ diꞌa, dá ni̱ xi̱nko̱o noo̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios:

―¡Íchi̱ inii̱!

29Ta ñoó íin iin ki̱di ni̱ chití díní ñóꞌo vino iá. Dá ni̱ saꞌa̱n iin ta̱a ni̱ da̱kéta niꞌini ra iin táꞌí dáꞌo̱n ini vino iá ñoó, dá ni̱ soꞌoni ra̱án dini̱ iin yíto̱ naní hisopo. Dá ni̱ chi̱nee raa̱n yúꞌu̱ Jesús. 30Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ tuꞌu na lúꞌu̱ vino iá ñoó, dá ni̱ kaa na̱:

―Sa̱ ni̱ kuu va viti.

Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, dá ni̱ na̱rkandéi dini̱ ná, ta kúú ni̱ na̱ki̱ꞌo na mií ná ni̱ xiꞌi̱ na̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱kúꞌu iin soldado iin ka̱a dini̱ yokó yuꞌú yika̱ Jesús

31Dá ni̱ saꞌa̱n ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel noo̱ Pilato, dá chi̱ sa̱ kenduu na̱ Israel ña̱ꞌa kadíni na̱ kuendá pascua, ta ko̱ kóni̱ ra̱ ña̱ karkuei ta̱a ñoó ndi̱ka cruz kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ ná, dá chi̱ mií kuu̱ dáá ñóó kankao víko̱ pascua. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱ Pilato ña̱ ná konó rá taꞌa̱no̱ di̱ꞌin ta̱a ñoó, dá ná kuu dánóo ñaá rá ndi̱ka cruz. 32Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌa̱n soldado ni̱ saꞌa̱no̱ ra̱ di̱ꞌin ndi nduú ta̱a tárkuei dáó xíꞌín Jesús. 33Tído tá ni̱ kasa̱ndaá ra̱ noo̱ tákaa Jesús, ta kúú ni̱ xini ra̱ ña̱ sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va na, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní saꞌa̱no̱ taꞌon ra di̱ꞌin na. 34Tído iin ta̱ soldado ñoó ni̱ da̱kúꞌu ra iin ka̱a dini̱ yokó yuꞌú yika̱ ná, ta vitíꞌón ni̱ ka̱nkuei nii̱ xíꞌín ta̱kui̱í. 35Ta mií na̱ ni̱ xini ña̱ ni̱ kuu dión, no̱ón kúú na̱ xíꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ ña̱ yóꞌo, ta náꞌá ná ña̱ kíán ña̱ ndaa̱, dá kandísa taꞌani ndó ña̱ káꞌa̱n na̱. 36Dión ni̱ ndoꞌo Jesús, dá ni̱ xi̱nko̱o noo̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios: “O̱ táꞌa̱no̱ taꞌon ni iin lásá na̱.” 37Ta kaá taꞌani tuti ii̱ Ndios diꞌa: “Koni xíꞌín no̱ó ña̱yuu na̱ ni̱ ku̱ꞌu ka̱a yuꞌú yika̱.”

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱xi Jesús

38Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ saꞌa̱n José, ta̱ ñoo Arimatea, noo̱ Pilato. Ta kúú rá iin ta̱ kuendá Jesús, tído kándísa de̱ꞌé va ñaá rá, chi̱ yuꞌú ra̱ kée ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel. Ta ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱ Pilato ña̱ ná konó rá koꞌo̱n ra̱ nakiꞌin ra yikí ko̱ño Jesús. Dá ni̱ sonó Pilato ña̱ kee ra dión. Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ da̱nóo ra yikí ko̱ño na̱. 39Ta ni̱ saa̱ taꞌani Nicodemo, táꞌa̱n ra̱ ni̱ saꞌa̱n ni̱ nda̱tóꞌón xíꞌín Jesús iin sa̱kuaá. Ta néꞌe ra táto̱ꞌon oko̱ uxi̱ kilo ña̱ támi sáꞌa̱n ni̱ daká táꞌan xíꞌín mirra xíꞌín áloe. 40Dá ni̱ chi̱tuú ra̱ yikí ko̱ño Jesús xíꞌín dáꞌo̱n yádí ni̱ chichi ña̱ꞌa támi sáꞌa̱n ñoó, chi̱ ki̱ꞌo dión kée na̱ Israel xíꞌín ndidaá na̱ xíꞌi̱ noo̱ ná, dá dándu̱xi ñaá ná. 41Ta yati noo̱ ni̱ sa̱rkaa na ndi̱ka cruz, ñoó kánduꞌu̱ iin ñóꞌo̱ noo̱ káa yitó kuíꞌí. Ta ñoó nákaa̱ iin yái̱ sa̱á noo̱ ndu̱xi ndi̱i. Ta ni iin tóꞌón ndi̱i ko̱ ñáꞌa̱ ndu̱xi ñoó. 42Ta ñoó ni̱ da̱ndúxi na Jesús, chi̱ yati va kíán, chi̱ sa̱ kuaꞌa̱n ndiꞌi va kuu̱ kénduu na̱ ña̱ꞌa kadíni na̱ kuendá pascua.